Ämnesområden inom utlysning Kompetensutveckling

Observera att informationen nedan gäller utlysningar som var aktuella 2021.

Just nu finns två utlysningar ute inom stödet kompetensutveckling. Utlysningarna rör kompetensutveckling (kurser, studieresor och workshopar) och informationsinsatser. På den här sidan får du veta mer om de ämnesområden som kompetensutvecklingen och informationsinsatserna kan ske inom.

Motverka markskador inom skogsbruket

Markskador till följd av körning i skogsmark kan ge upphov till ett ökat läckage av metylkvicksilver och andra tungmetaller samt näringsämnen från skogsmark till vatten. Allvarliga skador i form av spårbildning och/eller kompaktering kan förutom kemiska och biologiska effekter även ge negativa ekonomiska effekter liksom effekter på kulturmiljöer, friluftsliv och skogens rekreationsvärde.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskaperna om hur markskador inom skogsbruket kan förebyggas.

Skogens påverkan på vatten

I skogslandskapet finns en mängd olika vattenmiljöer - många sjöar, våtmarker och rinnande vatten. Skogen ska brukas så att vattenkvalitet och biologisk mångfald i vattenmiljöer bevaras och främjas. Skogarnas naturliga hydrologi ska värnas samtidigt som skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskaperna och öka förståelsen för vattnets betydelse och därmed bidra till en bibehållen eller förbättrad vattenkvalitet.

Förebygga effekter av klimatpåverkan

Klimatförändringar innebär en förhöjd risk för skogsskador. Stormfällningen kan öka och skadegörare kan gynnas. Klimatförändringarna kan även påverka mångfalden negativt. Risken för betesskador ökar och skogslevande arter kan missgynnas i takt med att sydligare arter invandrar. Risken för markskador ökar. En ökad efterfrågan på bränslesortiment kan medföra ökad intensitet i skogsbruket. Riskerna för ökade skador och en negativ påverkan på miljön kan motverkas eller minskas genom strategiska val och planering.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskaperna om klimatförändringarna och hur man kan förebygga effekterna av klimatpåverkan.
   

En viltstam i balans

Skogens vilda hjortdjur är en viktig del i det skogliga ekosystemet. Det höga betestrycket på skogen har dock negativa effekter på den biologiska mångfalden. Vid obalans mellan hjortviltets täthet och tillgången på foder, främst löv och tall, har lövträd och tall svårt att etablera sig. Samtidigt sker föryngring av skog i allt högre utsträckning med gran. Viltbegärliga trädslag som tall, asp och rönn minskar och skogslandskapets biodiversitet blir lägre. De skador som viltet åstadkommer är även ett problem för skogsproduktionen. Virkeskvaliteten försämras och i förlängningen utnyttjas inte markens produktionsförmåga fullt ut.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskapen om viltets påverkan på skogens olika värden
 • Öka kunskapen om åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet.

Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön

Miljöhänsynen vid olika skogsbruksåtgärder behöver öka. Exempel på god miljöhänsyn är att lämna skyddszoner mot vatten, inte avverka hänsynskrävande biotoper eller att inte köra över och risa ner fornlämningar eller stigar som allmänheten använder. Resultat från Skogsstyrelsens uppföljning visar att det finns en förbättringspotential i många av de skogsbruksåtgärder som genomförs men att kunskapen saknas bland de som planerar och genomför dessa åtgärder.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskaperna om vilken hänsyn som behöver tas till natur, kultur- och sociala värden vid skogsbruksåtgärder
 • Öka kunskaperna om lämpliga skötselåtgärder så att skogens natur-, kultur och sociala värden ska kunna bevaras och utvecklas
   

Ökad biologisk mångfald i skogen

Ett antal skogstyper och många av dess arter har dålig eller otillräcklig bevarandestatus. Trenden är negativ i flera fall och många skogslevande arter är missgynnade eller hotade. Som ett komplement till formellt skyddad och frivilligt avsatt skog behöver kunskapen om olika former av skötselåtgärder öka.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskaperna om naturvårdande skötsel
  främja en ökad användning av alternativa skogsbruksmetoder.
   

Minskad försurning

Andelen sur skogsmark är fortfarande hög i många delar av landet. Trots den kraftiga minskningen av det sura nedfallet är tillståndet för skogsmarken relativt oförändrat sett till hela landet. Ett intensivt skogsbruk, där också uttag av GROT (grenar och toppar) ingår, bidrar till försurningen av skogsmark samt sjöar och vattendrag i skogslandskapet. Askåterföring är i många fall en viktig kompensationsåtgärd.

Insatserna som anordnas i projektet ska syfta till att:

 • Öka kunskapen om skogsbrukets försurande effekter
 • Öka kunskapen om nyttan av askåterföring
 • Senast uppdaterad: 2022-03-21