Utlysning av pengar till informationsinsatser

Skogsstyrelsen utlyser 4 miljoner kronor för att anordna informationsinsatser. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Utlysningen sker inom stödet Kompetensutveckling.

Insatserna ska handla om något eller några av nedanstående ämnesområden.

 • Motverka markskador inom skogsbruk
 • Skogens påverkan på vatten
 • Förebygga effekter av klimatpåverkan
 • En viltstam i balans
 • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
 • Ökad biologisk mångfald i skogen
 • Minskad försurning

Läs mer om varje ämnesområde och deras innehåll under Relaterade webbsidor.

Det här kan du söka stöd för

Informationsinsatser kan omfatta olika typer av aktiviteter:

 • Olika former av informationsträffar för målgruppen (max 4 timmar). Informationsträffarna kan vara både fysiska och digitala
 • Deltagande på mässor
 • Utveckling av webbinformation. Observera att webbinformation som skapas ska finns tillgänglig för målgruppen senast vid projekttidens slut.
 • Framtagande och tryckning av broschyrer. Observera att broschyrer som trycks ska komma målgruppen tillhanda under tiden projektet pågår.
 • Sammanställning och förmedling av ny kunskap från forskning och försök till målgruppen. Observera att förmedlingen ska ha skett senast vid projekttidens slut.

I din ansökan ska innehållet i projektets aktiviteter och upplägget för genomförandet tydligt framgå samt hur olika aktiviteter eventuellt hänger ihop.

Målgrupp för insatserna

Målgruppen för informationsinsatserna ska vara aktörer som kan påverka hur skogsbruksåtgärder utförs, som till exempel skogsägare, skogsentreprenörer, virkesköpare, rådgivare och andra med en tydlig koppling till skogsbruket. Läs mer om målgrupper under ”Relaterade dokument”.

Stödberättigande utgifter

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänster
 • övriga utgifter som är kopplade till projektet och behövs för projektets genomförande exempelvis möteslokaler, resor, fika med mera.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd. Observera att om du blir beviljad stöd för ditt projekt ska du ha betalt de utgifter du söker stöd för, innan du ansöker om del- eller slututbetalning.

Lägsta stödbelopp för ett projekt är 200 000 kronor vilket innebär att projektets budget måste uppgå till minst det beloppet.

Övriga villkor

Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan. Budgetmall hittar du under Relaterade webbsidor. I mallen finns det tydliga anvisningar för hur den ska fyllas i. Läs dessa noga.

När du gör projektets budget, är det viktigt att du tar hjälp av dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter”, se Relaterade dokument. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Där finns också information om vilka indirekta kostnader som kan vara stödberättigande

Din ansökan ska innehålla en aktivitets- och tidplan för projektet. Detta går att ange i budgetmallen, se anvisningarna för mallen.

Vem kan söka?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för andra än sin egen personal.

En ansökan kan omfatta aktiviteter som anordnas i hela landet eller i ett avgränsat geografiskt område.

Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammet delåtgärd 1.1 inom fokusområde 4abc (miljö och klimat).

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga mål.

I Skogsstyrelsens handlingsplan, sidan 13-16, kan du läsa mer om hur urvalskriterierna används för att välja vilka ansökningar som prioriteras för stöd. Du hittar handlingsplanen under relaterade webbsidor. 

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 augusti 2021.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan som längst pågå till 2025-04-05. Vid handläggningen görs dock en bedömning om vilket slutdatum som är lämpligt i varje enskilt ärende.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Du ska välja den fullmakt som handlar om projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets Djurregisterenhet i Söderhamn, adress finns på blanketten. Bifoga gärna en kopia på den fullmakt du har skickat till Djurregisterenheten i samband med ansökan om stöd. Läs mer om fullmakter under relaterade webbsidor.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Du hittar den under Relaterade webbsidor.

 • När du kommit till Jordbruksverkets sida klickar du på texten "Logga in i e-tjänsten Företags-och projektstöd".
 • Logga in med BankId.
 • Välj ”Stöd inom Landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Sök projektstöd inom Landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”.

Under rubrik 3 ” Välj stöd” väljer du ”Kompetensutveckling och rådgivning”. Under rubrik 4 ”Välj inriktning” väljer du "Demonstrationer och information”, därefter "Miljö och klimat". Sedan väljer du ”Hållbart skogsbruk” och ”Demonstrationer och information”.

Du kan spara en påbörjad ansökan i e-tjänsten och arbeta med den flera gånger innan du skickar in den. Du kan även komplettera en tidigare inskickad ansökan i e-tjänsten.

 

 • Senast uppdaterad: 2023-02-27