Utlysning av pengar till kompetensutveckling

Skogsstyrelsen utlyser 16,5 miljoner kronor för att anordna kurser, studieresor och workshopar. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2021.

Aktiviteterna ska handla om något eller några av nedanstående ämnesområden.

 • Motverka markskador inom skogsbruk
 • Skogens påverkan på vatten
 • Förebygga effekter av klimatpåverkan
 • En viltstam i balans
 • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
 • Ökad biologisk mångfald i skogen
 • Minskad försurning

Läs mer om varje ämnesområde och deras innehåll under Relaterade webbsidor.

Det här kan du söka stöd för

Du kan söka stöd för att genomföra ett projekt där du anordnar kurser, studieresor eller workshops som riktar sig till målgruppen. Aktiviteterna som du anordnar behöver inte vara fysiska utan kan genomföras digitalt.

Innehållet i projektets aktiviteter och upplägget för genomförandet ska tydligt framgå i ansökan. Var också tydlig med antal timmar aktiviteten pågår och hur olika aktiviteter hänger ihop, exempelvis en kurs som består av flera separata utbildningstillfällen.

Tänk på att:

 • Antal timmar och antalet tillfällen kan variera, men aktiviteterna du anordnar ska vara sammanlagt minst en halvdag (4 timmar) för deltagaren (effektiv utbildningstid exklusive raster).
 • Även vid digital utbildning måste du kunna ta in de uppgifter som krävs för registrering av deltagare samt utbildningstid.
 • Digitala utbildningar ska innehålla någon form av möjlighet till interaktion mellan deltagaren och kursledaren.
 • Om utbildningarna ska innehålla någon form av självstudier ska du som anordnare kunna säkerställa att deltagaren tagit del av materialet, exempelvis genom fråge-/utvärderingsformulär eller någon form av interaktion. En utbildning får dock inte enbart innehålla självstudier.

Målgrupp för insatserna

Målgruppen för kompetensutvecklingen ska vara aktörer som kan påverka hur skogsbruksåtgärder utförs, som till exempel skogsägare, skogsentreprenörer, virkesköpare, rådgivare och andra med en tydlig koppling till skogsbruket. Läs mer om målgruppen i dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter”, som du hittar under ”Relaterade dokument”.

Stödberättigande utgifter

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • utgifter för personal
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänster
 • övriga utgifter som är kopplade till projektet och behövs för projektets genomförande exempelvis möteslokaler, resor, fika med mera.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd. Observera att om du blir beviljad stöd för ditt projekt, ska du ha betalt de utgifter du söker stöd för, innan du ansöker om del- eller slututbetalning.

Lägsta stödbelopp för ett projekt är 200 000 kronor vilket innebär att projektets budget måste uppgå till minst det beloppet.

Övriga villkor

Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan. Budgetmall hittar du under Relaterade webbsidor. I mallen finns det tydliga anvisningar för hur den ska fyllas i. Läs dessa noga.

Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter”, se Relaterade dokument, när du gör projektets budget. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Där finns också information om vilka indirekta kostnader som kan vara stödberättigande.

Din ansökan ska innehålla en aktivitets- och tidplan för projektet. Detta går att ange i budgetmallen, se anvisningarna för mallen.

Projektet får inte omfatta kurser eller praktik som är en del av den normala utbildningen på gymnasie- eller högre nivå. Som ”högre nivå” räknas all utbildning som ger högskolepoäng.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Du hittar föreskriften under Relaterade webbsidor.

Vem kan söka?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för andra än sin egen personal.

En ansökan kan omfatta aktiviteter som anordnas i hela landet eller i ett avgränsat geografiskt område.

Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammet delåtgärd 1.1 inom fokusområde 4abc (miljö och klimat).

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga mål.

Skogsstyrelsen kommer inte att prioritera stöd till utbildningar som finns i Skogsbrukets yrkesnämnds (SYN) kursprogram då de bedöms som väl etablerade på marknaden och därmed inte uppfyller det första urvalskriteriet ovan.

Du kan läsa mer om hur urvalskriterierna används för att välja vilka ansökningar som prioriteras för stöd på sidorna 13-16 i Skogsstyrelsens handlingsplan, se Relaterade dokument.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 augusti 2021.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan som längst pågå till 2025-04-05. Vid handläggningen görs dock en bedömning om vad som är lämpligt slutdatum i varje enskilt ärende.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Du ska välja den fullmakt som handlar om projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets Djurregisterenhet i Söderhamn, adress finns på blanketten. Bifoga gärna en kopia på den fullmakt du har skickat till Djurregisterenheten i samband med ansökan om stöd. Läs mer om fullmakter nedan under relaterade webbsidor.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Du hittar den under Relaterade webbsidor.

 • När du kommit till Jordbruksverkets sida klickar du på texten "Logga in i e-tjänsten Företags-och projektstöd".
 • Logga in med BankId.
 • Välj ”Stöd inom Landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Sök projektstöd inom Landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”.

Under rubrik 3 ” Välj stöd” väljer du ”Kompetensutveckling och rådgivning”. Under rubrik 4 ”Välj inriktning” väljer du ”Kompetensutveckling”, därefter "Miljö och klimat". Sedan väljer du ”Hållbart skogsbruk” och ”Kurser workshop och studieresa”.

Du kan spara en påbörjad ansökan i e-tjänsten och arbeta med den flera gånger innan du skickar in den. Du kan även komplettera en tidigare inskickad ansökan i e-tjänsten.

 • Senast uppdaterad: 2023-02-27