Dovhjort.

Viltanpassat skogsbruk

Du ska i första hand hantera viltskadorna i din skog genom att anpassa viltstammarna. Viltanpassad skogsskötsel bör du se som ett komplement till viltförvaltningen.

Genom att undvika skador, försöka rädda värdet i skadade bestånd och avleda djuren kan du minska de negativa effekterna av viltbetningen. Du kan undvika eller minska viltskador på flera sätt.

Hägna skogen

Att hägna skogen är en effektiv metod för att undvika skador men det är dyrt att sätta upp hägn. Du måste också underhålla hägnet under den tid plantorna befinner sig inom betesfarlig höjd.

Skyddsbehandla plantorna

Du kan skydda plantor eller träddelar genom att behandla med skyddsmedel. Skyddsmedlet syftar till att avskräcka viltet från att beta på behandlade växtdelar eftersom de smakar eller luktar illa. Vanligast är behandling av toppskott på barrträd.

Välj annat trädslag

I vissa fall kan du välja att föryngra med ett annat trädslag. Att till exempel välja gran istället för tall eller löv minskar risken för viltskador eftersom granen är mindre begärlig för hjortdjuren. Om du vill välja ett annat trädslag måste trädslaget passa på ståndorten och ha en likvärdig produktion. Att plantera gran på svaga tallmarker är en osäker och riskfylld metod.

Välj annan föryngringsmetod

Om marken är lämplig kan sådd och naturlig föryngring vara effektivt eftersom du då kan få ett tätare uppslag av plantor. Ett högre stamantal ökar både fodermängden på hygget samtidigt som chansen ökar att fler stammar lyckas växa upp oskadade ur beteshöjd.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-04