Röjsågens delar.  Foto: Josefina Sköld

Fem tumregler för röjning

För att få ut bästa möjliga resultat av din röjning ska du tänka på följande:

  •  1 700 till 2 200 stammar per hektar är lämpligt antal träd att ha kvar efter röjning i tall- och granskog. Lämna färre stammar på låga och fler på höga boniteter. De rekommenderade antalen gäller efter sista röjningen i de fall du röjer ett bestånd flera gånger.
  • I täta ungskogar av tall eller vid lövskogsskötsel är det ofta bra att röja i två eller flera omgångar.
  • Det tar längre tid, är jobbigare och dyrare att röja skog ju högre den är. Det gäller särskilt om skogen är tät. Undvik därför att skjuta upp dina röjningar. Det är lämpligt att röja när ungskogen är ca 2-3 meter hög.
  • Tall och de flesta lövträd riskerar att betas av älg och annat klövvilt. I många områden kan du därför behöva göra särskilda anpassningar, som att röja i flera omgångar eller vid relativt hög höjd, som vid 4–5 meter.
  • I barrdominerad ungskog bör du gynna mindre vanliga lövträd som rönn, asp, sälg och ek genom att röja kring dem så de får gott om utrymmer att utvecklas. De bidrar till biologisk mångfald och variation i skogen. De utgör också värdefullt viltfoder.
  • Senast uppdaterad: 2023-12-20