Feromonfällor på ett hygge.

Feromonfällor med eller utan insekticider

En metod för att bekämpa granbarkborre är att använda feromonfällor med eller utan insekticider. Metoden kräver förberedelse i mycket god tid.

Fällorna måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningens start på våren.

Säkerhetsavstånd mellan fällan och närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna.

Fällor kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och större luckor i närheten av tidigare angrepp. Placera en eller flera fällor cirka 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, cirka 30 – 50 meter mellan fångstplatserna.

En studie publicerad av Skogforsk 2021, visar på tveksam effekt av fällor. Dock kan fällor fortfarande vara ett komplement till andra bekämpningsmetoder för den enskilde skogsägaren.

Plastfällor utan gift

Plastfällor utan gift behöver tömmas ungefär varannan vecka när det varit hög svärmningsaktivitet för att förhindra att de infångade barkborrarna ruttnar, vilket kan verka avskräckande på barkborrarna. 

Om man inte har möjlighet att tömma fällorna så ofta kan man lägga i salttabletter (av den typ som används för att avhärda vatten) som förhindrar att fångsten ruttnar. 

Plastfällor Trinet med insekticid

Insekticidanvändning är kringgärdad av myndighetsbeslut och certifieringsregler. Var uppmärksam på vad som gäller vid varje tidpunkt. 

Trinet-P har ett nät med kontaktverkande insekticid som dödar granbarkborrar och andra insekter som lockas av feromonet vid beröring och behöver inte tömmas under säsongen. 

Produkten får inte längre säljas men får användas fram till och med den 31 januari 2022.

Insekticider räknas som ett växtskyddsmedel och omfattas av växtskyddslagen. Läs mer om detta på sidan Användning av växtskyddsmedel.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-07-12