Frågor och svar om skogsbränderna 2018

Här hittar du vanliga frågor och svar från skogsägare som drabbats av skogsbränder.

Hur kan jag ta reda på om min skog är brandskadad och hur mycket?

Det är mycket farligt att röra sig i brandskadad skog där träd med avbrunna rötter kan falla. Med hjälp av Skogsstyrelsens karttjänster går det att bilda sig en uppfattning om var det brunnit via mobilen eller datorn.

Webbappen med brandkartor fungerar både på dator, i mobil och surfplatta.

Läs mer om brandkartan

I Skogliga grunddata kan du ladda ned flera olika typer av kartor om du använder ett eget GIS-system.

Till Skogliga grunddata

Om du använder drönare för att inventera skadorna, se till att starta från en säker plats. Tänk på att inte använda drönare under pågående brandbekämpning utan klartecken från räddningsledare.

Läs mer om drönare

Varför är det så farligt att gå in i brandskadad skog?

Att ge sig ut i brandområdet är förenat med stora risker. Så länge glödbranden pågår är det inte säkert att beträda den branddrabbade skogen. När den flammande branden, den brand som vi ser, upphört kan glödbranden pågå länge, till och med hela vintern. Glödbranden kryper sakta ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fast det är fuktigt. Så länge den har bränsle och tillräckligt med syre så sker en förbränning och det är inte säkert att gå där förrän branden slocknat helt. Det kan brinna i marken fastän det ligger snö ovanför.

Dessutom kan träd falla omkull utan någon som helst förvarning efter en brand. Det gäller även att vara försiktig när man färdas på skogsbilvägar sedan branden lagt sig. Om det inte avverkats längs vägkanterna för att förhindra att träd faller, kan träd när som helst falla över vägen.

Efter en brand med hög intensitet finns också en ökad risk för erosion, särskilt i sluttande terräng, eftersom ett avbränt rotsystem påverkar markens stabilitet.

Kan jag sälja brandskadad skog?

I normalfallet brukar sotskadat virke inte kunna användas till papper eller sågtimmer utan blir istället bränsleflis. Vid en större brand med större volymer skadad skog brukar timret sågas på ett eller några få sågverk. Dessa sågverk får sedan saneras från allt sot innan man kan såga normalt timmer igen.

Hur ska jag anmäla avverkning i brandskadad skog?

Du gör en vanlig avverkningsanmälan men märker upp den på ett särskilt sätt för att vi ska kunna handlägga snabbare. Det finns möjlighet till vissa undantag där Skogsstyrelsen lättat på reglerna.

Handläggningen av avverkningsanmälningar från brandskadad skog kommer att prioriteras. Det finns möjlighet att få dispens, bland annat från lägsta tillåtna ålder på den skog som ska avverkas, ransonering om avverkning av äldre skog samt från sexveckorsregeln som innebär att man måste anmäla sex veckor innan man börjar avverka.

För effektivaste hantering är det bäst om ansökningar av undantag sker direkt vid avverkningsanmälan, men gör först en bedömning om ett eller flera av undantagen behövs.

Läs mer: Så anmäler du avverkning i branddrabbad skog (pdf)

Är det bråttom med att göra en avverkningsanmälan av brandskadad skog?

Nej, det finns ingen formell tidsgräns. Direkt efter branden är det också svårt att röra sig i den brandskadade skogen eftersom träd kan falla och glödbränder fortfarande kan pågå.

När kan jag börja upparbeta skogen?

Det varierar beroende på förhållandena. Upparbetning av skog måste vänta till dess att alla brandhärdar är släckta och eventuellt tillträdesförbud är upphävt, det kan dröja länge innan det är gjort.

När kan Skogsstyrelsen börja inventera brandområdet?

Inventering av området kan påbörjas först efter att släckningsarbetet avslutats och eftersläckning genomförts. Det är brandmyndigheterna som ger klartecken när det arbetet är färdigt.

Vem har ansvaret för eftersläckning och bevakning av de brandskadade områdena?

När branden är släckt lämnar räddningstjänsten över det formella ansvaret för eftersläckning och bevakning till berörda markägare. Regeringen har gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.

Täcks brandskadad skog av min försäkring? 

Den som har sin skog försäkrad vänder sig till sitt försäkringsbolag som kan ge besked. 

Läs mer: Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

Kan skogsägare som drabbats av bränder räkna med någon statlig ersättning för insatser eller brandskadad skog?

Regeringen har aviserat pengar för ekonomiskt stöd och Skogsstyrelsen föreslår fyra olika stöd till de tre länen som är mest drabbade av skogsbränderna – Gävleborg, Dalarna och Jämtland. Det är ännu inte helt klart när stöden kan börja betalas ut.

Är det större risk för angrepp av granbarkborre eller andra skadeangrepp i brandskadad skog?

I år kommer det inte att bli någon ökad förökning av insekter eller svampar som är skadliga för den levande skogen. Om det blir skador 2019 och 2020 eller inte beror på de lokala förhållandena, hur kraftigt brandskadade träden är och på vilka skogliga åtgärder man väljer att göra och hur vädret blir.

Granar som har dödats av brand under sommaren (juni-augusti 2018) torkar ut så pass snabbt att granbarkborren inte kan föröka sig i den. Om endast markvegetationen brunnit ökar risken för barkborreangrepp 2019 och 2020 på granar som överlevt branden. 

Rotmurklan brukar öka kraftigt de första åren efter brand. Den lever av rötterna på de branddödade träden, men angriper i samband med det också rötterna på nyplanterade barrträdsplantor. 

För medelålders till äldre träd är risken för följdskador de kommande åren störst för gran, men ganska låg för tall och obefintlig för lövträd. När det gäller plantor är skaderisken för barrträdsplantor hög, medan lövträdsplantor har ganska låg skaderisk förutom de trädslag som är mera begärliga för klövvilt.

Läs mer: Risken för skadeangrepp efter skogsbrand

Är skogsägaren skyldig att återbeskoga branddrabbade områden?

Ja, har skogen skadats och markens produktionsförmåga inte tas tillvara måste man återbeskoga området. Senast inom tre år måste plantering eller sådd vara utfört. Behövs markberedning ska det också göras inom den tiden.

Om det visar sig att det finns möjlighet att lämna tillräckligt med fröträd som överlevt branden och man kan få till en naturlig föryngring är tidsperioden en annan. Längsta tid man har på sig för att få till en godkänd naturlig föryngring är fem år i södra Sverige (Götaland och Svealand utom Gotland, Dalarna och Torsby kommun). I norra Sverige (hela Norrland samt Dalarnas län, Torsby kommun och Gotland) gäller tio år.  

Hur ska jag gå till väga för att det ska bli ny skog inom det branddrabbade området?

Detta beror på de lokala förhållandena och hur hårt bränt det är. Oftast kan man använda de vanliga föryngringsmetoderna.

På grund av risken för konkurrerande hyggesvegetation så rekommenderar Skogsstyrelsen att plantering bör göras så snart det blivit arbetsmiljömässigt lämpligt.

För att undvika skador av rotmurkla bör du ha ett avstånd på minst en meter mellan plantor och branddödade barrträd eller stubbar. Plantera med täckrotsplantor som har någon form av skydd mot snytbagge.

Läs mer: Risken för skadeangrepp efter skogsbrand

Om den brandskadade skogen har ett formellt skydd eller är registrerad som nyckelbiotop, vad gäller då?

Det formella skyddet gäller tills annat är beslutat. När det gäller nyckelbiotoper bör en ny bedömning av naturvärdet göras efter branden.

Skogsstyrelsens grundinställning är att brandskadad skog inom formellt skyddade områden normalt lämnas orörd. Naturvärden försvinner inte för att det har brunnit. Brand är en naturlig störning som ofta gynnar den biologiska mångfalden.

Efter branden i Västmanland blev områden naturreservat. Kan det bli aktuellt efter dessa bränder?

Ja, det kan bli aktuellt eftersom en skogsbrand ofta gynnar ovanliga växter, djur och svampar. Branden skapar brandskadade och branddödade träd som är viktig näring för många framtida arter. Skogsstyrelsen kommer i samråd med länsstyrelser att göra naturvärdesinventeringar av brända områden. Om det blir aktuellt med någon form av formellt skydd av skogen har markägaren möjlighet att få ersättning för det. Det finns också möjlighet att själv anmäla intresse för formellt skydd av sin egen skog med hjälp av blankett som finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad kan jag göra för att undvika att fler bränder uppstår?

Det finns branschgemensamma riktlinjer som ger förslag på åtgärder som förebygger bränder och som till exempel beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid olika typer av arbete.

Läs mer: Branschgemensamma riktlinjer

Hur kontaktar jag Skogsstyrelsen om jag har fler frågor om min brandskadade skog?

I de fem län som har haft de största skogsbränderna (Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Gävleborg) har Skogsstyrelsen utsett särskilda kontaktpersoner med ansvar att ta emot frågor från berörda skogsägare. Det går också bra att kontakta vårt växelnummer, så kopplar de dig till ditt lokala kontor.

Kontaktpersoner för de största bränderna
Övriga kontaktuppgifter

  • Senast uppdaterad: 2018-10-09