Bilderna är tagna vid Schweinfurt i södra Tyskland och visar Diplodia-skador i kronan på en gammal svarttall

Svampen Diplodia

Ännu ett konstaterat fall av svampsjukdomen Diplodia pinea som drabbar tall har hittats i Sverige. Det här innebär sannolikt att sjukdomen nu finns spridd i södra och mellersta Sverige.

Sommaren 2016 upptäcktes det första fallet på beståndsnivå av Diplodia pinea i Sverige. Då rörde det sig om ett cirka 15 hektar stort område med tallungskog norr om Arlanda. Skogen fick avverkas, flisas och brännas för att inte sporerna skulle sprida sig.

Prover från det cirka 30 hektar stora angripna beståndet som nu hittats i närheten av Ljusdal, har analyserats av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Provsvaren som Skogsstyrelsen fått ta del av visar att det rör sig om Diplodia pinea. Hur stor del av beståndet som är angripet är inte klarlagt.

Sjukdomen etablerad i Sverige

Sakkunniga vid SLU och Skogsstyrelsen är överens om att sjukdomen nu får anses som etablerad och att den sannolikt finns på fler platser i södra och mellersta Sverige. 

Diplodia kan i värsta fall ta död på ett träd men framför allt påverkar sjukdomen trädets tillväxt och orsakar skador som förhindrar att träden når upp till högkvalitetsskog.

Varierad skog ger bättre motståndskraft

Som skogsägare kan du försöka ha ett så varierat bestånd som möjligt, med många trädslag. Det gör beståndet mer motståndskraftigt mot skadeangrepp. Det är också viktigt att gran och tall sätts på marker som är bäst för respektive trädslag, så kallad ståndortsanpassning.

Kan förväxlas med knäckesjukan

Skogsstyrelsens råd till skogsägare är att hålla utkik efter bruna årsskott, framför allt på ung tall. Det kan vara ett tecken på att svampen angripit trädet, men Diplodia är också lätt att förväxla med knäckesjukan.

När sjukdomen är bekräftad kan du ta ner de mest angripna träden och låta dem ligga kvar. Under skottskjutningen bör du undvika åtgärder eftersom sporerna sprids som mest då.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-06