Myrlandskap.

Avverkning i fjällnära skog

I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs vid föryngringsavverkning, vid så kallad fjällskogsblädning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Du behöver inte tillstånd för röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Ansökan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud.

För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel. Ansökan bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag) så snart ärendet är handlagt. Avverkning får inte påbörjas förrän detta beslut har meddelats. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

Avslag

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning för de åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden.

Om du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du som markägare ha rätt till ersättning.

Ersättningsfrågan ej klar

Just nu betalar inte Skogsstyrelsen ut någon ersättning till markägare som får avslag på sin ansökan om föryngringsavverkning i fjällnära skog. Bakgrunden till detta är att Skogsstyrelsen har lett en utredning som rör vilken rätt till ersättning som gäller vid nekade tillstånd till avverkning i fjällnära skog. Utredningen visar att frågan måste avgöras i domstol och denna rättsprocess pågår fortfarande.

Skogsstyrelsen fortsätter att handlägga alla ansökningar om tillstånd att avverka i fjällnära skog som kommer in till myndigheten. Men i de fall där markägare inte får tillstånd att avverka beslutar vi inte om någon ersättning.

Gör anspråk på ersättning inom ett år

Markägare som fått avslag och som vill vara säkra på att rätten att göra anspråk på ersättning inte går förlorad, ska stämma staten inom ett år från det att de fick ta del av beslutet. Efter ett år är det inte längre möjligt att komma med det anspråket.

Mer information om hur en stämning går till och om hur du gör finns på Sveriges Domstolars hemsida.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-25