Skogsmaskin

Din avverkningsanmälan - så här jobbar Skogsstyrelsen med ditt ärende

Som skogsägare är du skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen påbörjas om området är minst 0,5 hektar. Sex veckor är den tid vi på Skogsstyrelsen behöver för att kontrollera att reglerna i skogsvårdslagstiftningen följs och om det finns något som behöver skyddas inom området.

Du måste även anmäla till Skogsstyrelsen innan du gör en skyddsdikning eller tar ut skogsbränsle. Du behöver inte skicka in en anmälan om du ska göra en röjning eller gallring. I fjällnära skog och i ädellövskog måste du göra en ansökan om tillstånd till avverkning, även i områden som är mindre än 0,5 hektar.

Tre olika sätt att anmäla

Du kan skicka in din anmälan eller ansökan till Skogsstyrelsen på tre olika sätt. 

  1. Som en ifylld pappersblankett, antingen via brev eller e-post
  2. Via ett elektroniskt formulär i Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats
  3. Större skogsföretag och inköpsorganisationer med egna geografiska informationssystem kan skicka in anmälan eller ansökan elektroniskt via Skogsärenden för företag. 

Du får en bekräftelse när vi har registrerat din anmälan eller ansökan. Om du har ett ombud kommer även det att få en bekräftelse.

Distrikten granskar din anmälan

Din anmälan granskas av en skogskonsulent på Skogsstyrelsens kontor i det distrikt där fastigheten ligger. Våra handläggare kontrollerar att reglerna i skogsvårdslagstiftningen följs. De kontrollerar också om det finns något som behöver skyddas inom området. Om vi vet att det finns natur som är värd att skydda inom området kommer vi att kontakta dig.

Ägaruppgifter kontrolleras

Vid granskningen kontrollerar vi att det är ägaren till skogsmarken som skickat in anmälan. Ägaruppgifterna hämtar vi från Lantmäteriet. Det finns en viss eftersläpning innan nya lagfarna ägare är registrerade, vilket gör att ägaruppgiften på anmälan inte alltid stämmer med uppgifterna från Lantmäteriet. Om ägaruppgiften inte stämmer kontaktar vi ägaren eller dennes ombud för att kontrollera uppgiften.

Registrerade natur- eller kulturmiljövärden

Vi kontrollerar också uppgifterna på din anmälan mot den information som finns i Skogsstyrelsens kartsystem och andra underlag. Vi tittar bland annat på om det finns några registrerade natur- eller kulturmiljövärden i området.

Sexveckorsregel

Om du inte hör något från oss kan du börja avverka sex veckor efter det att vi har fått din anmälan. Om alla uppgifter inte finns med i din anmälan kan du behöva komplettera den innan sexveckorsperioden börjar räknas.

Tillstånd

Tänk på att du inte får börja avverka i ädellövskog och fjällnära skog förrän du har fått ett tillstånd från oss.

Fältbesök eller annan tillsynsinsats

Efter granskningen tar handläggaren ställning till om vi behöver göra ett fältbesök eller någon annan tillsynsinsats.

Fältbesöken kan leda till att vi behöver kontakta dig eller den som ansvarar för avverkningen. Ibland genomför vi ett samråd enligt miljöbalken, ibland vill vi ge dig skriftlig vägledning eller information om hur du kan uppfylla reglerna i skogsvårdslagen eller miljöbalken. Ibland måste vi fatta ett beslut, till exempel dispens från sexveckorsregeln, ett tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ädellövskog, eller ett förbud eller ett förelägganden om miljöhänsyn i samband med avverkningen.

  • Senast uppdaterad: 2020-09-10