Skogsmaskin

Din avverkningsanmälan - så här jobbar Skogsstyrelsen med ditt ärende

Som skogsägare är du skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen påbörjas om området är minst 0,5 hektar. Sex veckor är den tid som ger oss på Skogsstyrelsen möjlighet att kontrollera att reglerna i lagstiftningen följs och om det finns något som behöver skyddas inom området.

Du måste även anmäla till Skogsstyrelsen innan du gör en skyddsdikning eller tar ut skogsbränsle. Du behöver inte skicka in en anmälan om du ska göra en röjning eller gallring. I fjällnära skog och i ädellövskog måste du göra en ansökan om tillstånd till avverkning, även i områden som är mindre än 0,5 hektar.

Tre olika sätt att anmäla

Du kan skicka in din anmälan eller ansökan till Skogsstyrelsen på tre olika sätt. 

  1. Som en ifylld pappersblankett, antingen via brev eller e-post
  2. Via ett elektroniskt formulär i Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats
  3. Större skogsföretag och inköpsorganisationer med egna geografiska informationssystem kan skicka in anmälan eller ansökan elektroniskt via Skogsärenden för företag. 

Du får en bekräftelse när vi har registrerat din anmälan eller ansökan. Om du har ett ombud kommer även ombudet att få en bekräftelse.

Distrikten granskar din anmälan

När din anmälan kommit in granskas den automatiskt mot information som finns i olika kartskikt som till exempel registrerade natur- eller kulturmiljövärden där det kan krävas hänsyn i samband med avverkningen. Resultatet av den automatiska granskningen jämförs med de uppgifter du angett i din anmälan.

Utifrån den automatiska granskningen kan din anmälan prioriteras för manuell handläggning. I de fallen granskas din anmälan av en handläggare på Skogsstyrelsens kontor i det distrikt där fastigheten ligger. Handläggaren kontrollerar att reglerna i skogsvårdslagstiftningen följs och om det finns något som du enligt lag är skyldig att ta hänsyn till. Eventuellt kan vi komma att kontakta dig.

Ägaruppgifter kontrolleras

Vid granskningen kontrollerar vi att det är ägaren till skogsmarken som skickat in anmälan. Ägaruppgifterna hämtar vi från Lantmäteriet. Det finns en viss eftersläpning innan nya lagfarna ägare är registrerade, vilket gör att ägaruppgiften på anmälan inte alltid stämmer med uppgifterna från Lantmäteriet. Om ägaruppgiften inte stämmer kontaktar vi ägaren eller dennes ombud för att kontrollera uppgiften.

Registrerade natur- eller kulturmiljövärden

Vi kontrollerar också uppgifterna på din anmälan mot den information som finns i Skogsstyrelsens kartsystem och andra underlag. Vi tittar bland annat på om det finns några registrerade natur- eller kulturmiljövärden i området.

Sexveckorsregel

Om du inte hör något från oss kan du börja avverka sex veckor efter det att vi har fått din anmälan. Om alla uppgifter inte finns med i din anmälan kan du behöva komplettera den innan sexveckorsperioden börjar räknas.

Tillstånd

Tänk på att du inte får börja avverka i ädellövskog och fjällnära skog förrän du har fått ett tillstånd från oss.

Fältbesök eller annan tillsynsinsats

I samband med granskningen av din anmälan kan handläggaren komma att ta kontakt med dig för att fråga om du har ytterligare information som kan påverka granskningen. Handläggaren tar sedan ställning till om vi behöver göra ett fältbesök eller någon annan tillsynsinsats.

I samband med fältbesök kan vi behöva kontakta dig eller den som ansvarar för avverkningen.

Granskningen kan leda fram till att vi ibland genomför ett samråd enligt miljöbalken. Den kan också leda fram till att vi fattar ett beslut, till exempel dispens från sexveckorsregeln, ett tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ädellövskog, eller ett förbud eller ett föreläggande om miljöhänsyn i samband med avverkningen.

  • Senast uppdaterad: 2022-08-22