Gallring

Dispens från sexveckorsregeln

Föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion om minst 0,5 hektar får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. För att kunna få undantag (dispens) från denna regel krävs särskilda skäl.

Det ska finnas speciella omständigheter i det enskilda fallet för att du ska kunna få dispens. 

Ansökan om dispens

En ansökan om dispens ska göras skriftligt och innehålla de skäl som du åberopar för dispens. Om skäl saknas eller är ofullständiga kräver vi komplettering. Ansökan kan du antingen göra i samband med anmälan om avverkning eller i efterhand.

Allmänna råd

I Skogsstyrelsens allmänna råd till skogsvårdslagen beskrivs hur regeln bör tillämpas. Observera att följande punkter ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges.

  • Dispensen bör kunna antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln
  • Dispensen bör inte kunna antas medföra olägenhet av betydelse i andra former för naturmiljön, kulturmiljön, friluftslivet eller rennäringen.
  • De omständigheter som åberopas för undantag bör inte rimligen ha kunnat förutses.

I allmänna råd ges även ytterligare ledning för hur föreskrifterna ska tolkas, enligt följande:

I områden där det finns indikationer om särskilt höga natur- och kulturmiljövärden i eller i anslutning till avverkningsområdet eller i nedströms närbelägna sjöar och vattendrag, områden med stor betydelse för friluftsliv och rekreation och i områden med särskilt höga värden för rennäringen bör det anses finnas särskild risk för att ett undantag kan leda till olägenhet av betydelse för naturmiljön, kulturmiljön, friluftslivet eller rennäringen.

Exempel på särskilda skäl som kan antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln kan vara,

  • behov av att byta avverkningsobjekt på grund av för årstiden onormala väderleksförhållanden som medför försämrad åtkomst till planerad avverkning,
  • möjlighet att nå avverkningsobjekt som normalt har dåliga bärighetsförhållanden, till exempel vid tillfälligt tjälad mark,
  • behov av att snabbt upparbeta skadad skog efter stormfällning, snöbrott, brand, svamp- eller insektsangrepp, eller
  • samordning med pågående avverkning när flyttningskostnaderna för avverkningsmaskin, för det fall undantag inte medges, kan antas bli oproportionerligt höga i förhållande till bedömd intäkt från den planerade avverkningen och där ett undantag dessutom kan bidra till minskad miljöbelastning genom mindre transporter.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-05-11