Granbarkborreskadad gran.

Dispens från sexveckorsregeln vid angrepp av granbarkborre

Vid nya angrepp av granbarkborre är det viktigt att avverka de angripna träden så snart som möjligt medan barkborrarna fortfarande är kvar i barken. Därför kan du få dispens från sexveckorsregeln om du ska avverka skog som är angripen av granbarkborre.

När du ska avverka minst 0,5 hektar får avverkningen påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. För att kunna få dispens från denna regel krävs särskilda skäl.

Ett särskilt skäl för dispens kan vara om du ska avverka granbarkborreangripen skog.  

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska få dispens vid granbarkborreangrepp: 

 • Alla tre kriterierna som anges i föreskrifterna och allmänna råden till
  skogsvårdslagen ska vara uppfyllda, d.v.s.
  • Dispensen bör leda till en påtaglig fördel för miljön eller skogsskötseln.
  • Dispensen ska inte medföra olägenhet för
   naturmiljön eller kulturmiljön 
  • De omständigheter som åberopas för dispens bör inte rimligen ha
   kunnat förutses.
 • Minst 10 skogskubikmeter gran per hektar inom den anmälda avverkningen har angripits av barkborre. Detta ska framgå av ansökan om dispens. Fram till svärmningen kommit igång våren 2021 godtas angrepp från 2020 som skäl för dispens, men därefter godtas endast nya angrepp.

Ansökan om dispens från sexveckorsregeln gör du i samband med din avverkningsanmälan. 

 • Senast uppdaterad: 2021-04-08