Guckusko. Foto: Johan Nitare

Tänk på det här när du planerar en åtgärd där det finns fridlysta arter

Vissa växter och djur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada dem, deras fortplantningsområden eller boplatser. Det här är bra att tänka på när du planerar en skogsbruksåtgärd där det finns fridlysta arter.

Din lokalkunskap och planering är viktig

God miljöhänsyn är viktig vid alla skogsbruksåtgärder. Med god miljöhänsyn går det att undvika negativ påverkan på en majoritet av de fridlysta arterna. Läs på om miljöhänsyn och diskutera med din virkesköpare eller skogskonsulent om ditt aktuella ärende. Det finns mycket information om miljöhänsyn att hämta på Skogsstyrelsens webbplats.

Det är viktigt att du skaffar dig information om de arter som finns på din fastighet. I Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor finns digitala kartor som visar var skyddsvärda arter hittats samt om arten är rödlistad och/eller fridlyst. I Artportalen, Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) webbplats för artfakta, kan du också se var arter har observerats. All skog är inte inventerad och ibland är fynduppgifterna om arter ofullständiga. Om du planerar att utföra en skogsbruksåtgärd är du själv ansvarig för att ta reda på om det finns fridlysta arter som kräver speciell hänsyn.

Var noga med att ange i din anmälan/ansökan om avverkning eller samråd vilka arter som finns i det aktuella området och vilken hänsyn du planerar att ta till dem. Även gallring eller annan skogsbruksåtgärd som riskerar att påverka en fridlyst art negativt kan behöva anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.

Är hänsynen tillräcklig?

Utgångspunkten för artskyddsförordningen är att skydda fridlysta arter. Därför behöver du ta sådan hänsyn att den planerade skogsbruksåtgärden inte påverkar arten negativt. När du planerar hänsynen, kan du hämta stöd bland annat i de vägledningar för hänsyn till fåglar som SLU Artdatabanken tagit fram. Hänsynen som den aktuella arten kräver diskuteras i ett samråd mellan dig och Skogsstyrelsen och en bedömning av fynduppgiftens aktualitet och relevans görs alltid. Den planerade hänsynen dokumenteras i ett beslut.

Om det inte går att göra tillräckliga anpassningar för att undvika att arten påverkas negativt, är det enligt artskyddsförordningen förbjudet att genomföra åtgärden. Skogsstyrelsen förbjuder dig då att genomföra hela eller delar av den planerade åtgärden, till exempel att avverka eller markbereda.

Möjlighet att överklaga

En viktig del i hanteringen av artskyddsärenden är att länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska dokumentera bedömningar och fatta beslut om den hänsyn som ska tas till arter. Beslut kan överklagas, vilket bidrar till ökad rättssäkerhet. Överklaganden innebär också att praxis för hur ärenden ska hanteras växer fram.

Finns arten i ett område som prioriteras för områdesskydd?

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna ska alltid bedöma om området där det finns en fridlyst art är prioriterat för formellt områdesskydd (naturreservat eller biotopskyddsområde). Det finns en nationell strategi som talar om hur den prioriteringen ska göras. Vid formellt områdesskydd får skogsägaren ekonomisk ersättning.

Ersättning för att ta hänsyn till fridlysta arter

Hur ersättning till markägare som tar hänsyn till fridlysta arter ska hanteras, behandlas just nu i domstolsprocesser. Ersättningsfrågan tas också upp i regeringens utredning om artskyddsförordningen som startade år 2020.

Det finns möjlighet att söka dispens från artskyddsförordningens förbud om hänsynskravet överstiger intrångsbegränsningen. Dispens söks hos Länsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2021-11-16