Ändringar i skogsvårdslagstiftningen 1 januari 2016

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen ändrades den 1 januari 2016.

Regeländringarna påverkar inte vilka uppgifter som ska fyllas i anmälan eller ansökan om avverkning.

Tillåtna avverkningsformer

Reglerna om tillåtna avverkningsformer har förtydligats, vilket visar på möjligheter till ett mer varierat brukande, till exempel genom hyggesfritt skogsbruk och i vissa fall blädning. Ändringen syftar till att stimulera en ökad användning av hyggesfria skogsbruksmetoder eller andra sätt att avverka som ökar variationen i yngre och medelålders skog.

Skyddsdikning

En annan förändring är att innebörden av skyddsdikning har förtydligats, alltså dikning som görs för att underlätta etableringen av ny skog på fuktig mark. Nu blir det tydligare att skyddsdikning inte får utföras så att grundvattennivån blir lägre än före avverkningen. Dikenas djup ska begränsas och dikena ska lämnas att växa igen efter att de uppfyllt sitt syfte.

Rättningar

Förutom dessa ändringar har även gjorts rättningar av felaktig text när det gäller samråd inom rennäringens året-runt-marker och om kvävegödsling.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-03