Avskogningsförordningen

Den 29 juni 2023 träder avskogningsförordningen i kraft. Det innebär att den eller de myndigheter som ska ansvara för tillsynen av förordningen ska ha utsetts inom de närmsta fem månaderna från ikraftträdandet och att timmerförordningen upphör att gälla den 30 december 2024.

Det kommer dock finnas en övergångsperiod för produkter som i dagsläget omfattas av timmerförordningen. Du som verksamhetsutövare eller handlare behöver vara uppmärksam på följande datum.

  • Den 1 januari 2025 börjar kraven i avskogningsförordningen att gälla.
  • Mikro- och små företag som etablerats senast den 31 december 2020 får ytterligare sex månader på sig att förbereda sig för att leva upp till kraven i den nya förordningen. För dessa företag börjar avskogningsförordningen gälla den 30 juni 2025. (Micro- och små företag är företag med upp till 50 anställda eller med en nettoomsättning som inte överskrider 8 miljoner Euro (direktiv 2013/34/EU artikel 3.1 och 3.2).
  • För produkter som omfattas av timmerförordningen och som producerats före den 29 juni 2023 fortsätter kraven i timmerförordningen att gälla fram till den 31 december 2027.
  • Den 1 januari 2028 gäller kraven i avskogningsförordningen alla produkter som omfattas av förordningen, oavsett när produkten producerades. 

Skogsstyrelsen kommer löpande att informera om vad kraven i den nya förordningen innebär och vad du som verksamhetsutövare behöver göra för att leva upp till kraven. 

Avskogningsförordningen

Avskogningsförordningen är ett initiativ inom EU:s skogsstrategi 2030. Syftet med förordningen är att förhindra handel med varor som bidrar till avskogning och skogsförstörelse runt om i välden.

Den största orsaken till avskogning och skogsförstörelse är att mer skogsmark tas i anspråk som jordbruksmark. Världens växande befolkning och ökande efterfrågan på jordbruksprodukter, särskilt av animaliskt ursprung, förväntas leda till ökad efterfrågan på jordbruksmark och ytterligare avskogning, samtidigt som förändringar i klimatet påverkar livsmedelsproduktionen.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-29