Gallring. Foto: Erik Rahm

Dispens från sexveckorsregeln

Avverkning om minst 0,5 hektar får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. För att kunna få undantag (dispens) från denna regel krävs särskilda skäl.

Det ska finnas speciella omständigheter i det enskilda fallet för att du ska kunna få dispens. 

Ansökan om dispens

En ansökan om dispens ska göras skriftligt och innehålla de skäl som du åberopar för dispens. Skogsstyrelsens hantering av ansökan underlättas om ansökan är tydlig och skälen som åberopas är väl beskrivna. Om skäl saknas eller är ofullständiga kräver vi komplettering. Ansökan kan du antingen göra i samband med anmälan om avverkning eller i efterhand. Tänk på att bara söka dispens när det verkligen behövs.

Allmänna råd

I Skogsstyrelsens allmänna råd till skogsvårdslagen beskrivs hur dispensregeln bör tillämpas.

Följande punkter ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges.

 • Dispensen bör kunna antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln
 • Dispensen bör inte kunna antas medföra olägenhet av betydelse i andra former för naturmiljön, kulturmiljön, friluftslivet eller rennäringen.
 • De omständigheter som åberopas för undantag bör inte rimligen ha kunnat förutses.

I allmänna råd ges även ytterligare ledning för hur föreskrifterna ska tolkas, enligt följande:

I en del områden finns det särskild risk för att undantag från sexveckorsregeln kan leda till olägenhet av betydelse för naturmiljön, kulturmiljön, friluftslivet eller rennäringen. Det gäller till exempel

 • I områden där det finns indikationer om särskilt höga natur- och kulturmiljövärden
 • I områden med stor betydelse för friluftsliv och rekreation
 • I områden med särskilt höga värden för rennäringen.

Exempel på särskilda skäl som kan antas leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln kan vara:

 • Behov av att byta avverkningsobjekt på grund av för årstiden onormala väderleksförhållanden som medför försämrad åtkomst till planerad avverkning
 • Möjlighet att nå avverkningsobjekt som normalt har dåliga bärighetsförhållanden, till exempel vid tillfälligt tjälad mark
 • Behov av att snabbt upparbeta skadad skog efter stormfällning, snöbrott, brand, svamp- eller insektsangrepp
 • Samordning med pågående avverkning när flyttningskostnaderna för avverkningsmaskin, för det fall undantag inte medges, kan antas bli oproportionerligt höga i förhållande till bedömd intäkt från den planerade avverkningen och där ett undantag dessutom kan bidra till minskad miljöbelastning genom mindre transporter.

Krav på hänsynsredovisning

Kraven på hänsynsredovisning i avverkningsanmälan gäller som vanligt även i de fall du ansöker om dispens från sexveckorsregeln. En bra hänsynsredovisning som beaktar eventuella natur- och kulturmiljövärden på platsen minskar behovet av komplettering och gör att handläggningen går snabbare.

Information om fridlysta arter

Din avverkningsanmälan bör även innehålla information om hur utredningen av fridlysta arter har gått till i området och hur du anpassat din avverkning för att inte skada sådana arter. Mer information kring artskydd hittar du under relaterade webbsidor.

Ansökan om dispens från sexveckorsregeln gör du i samband med din avverkningsanmälan. 

 • Senast uppdaterad: 2023-11-28