Björkar vid väg.

Bergs kommun skapar mervärden

Som skogsägare har kommunen en värdefull resurs att förvalta. Målet är att förvaltningen alltid ska ske med hänsyn till åtgärdsbehov och miljövärden samt långsiktiga mål för skötseln. I Bergs kommun är det Jörgen Kristoffersson som har denna grannlaga uppgift.

Anpassar brukandet efter förutsättningarna

Som fastighetsansvarig för skogsinnehavet i Bergs kommun förvaltar Jörgen drygt 
4 000 ha produktiv skogsmark. Som vanligt måste han anpassa brukningsmetoderna till platsens förutsättningar, som av naturliga skäl kan skifta radikalt. I kommunens gröna skogsbruksplan finns förslag på sådana anpassningar.

– Tillsammans med planläggaren för vi en aktiv dialog med planen som underlag. Vi diskuterar om vi kan "skifta" lite, bruka områden mer extensivt där det finns bra naturgivna- och ekonomiska förutsättningar och lämna andra med sämre förutsättningar utan åtgärd? På så sätt blir skogsbruksplanen ett levande dokument, förklarar Jörgen.

– I tätortsnära miljöer går det inte att bara tänka produktionsskog, där behöver vi vara mer försiktiga och använda andra skötselmetoder än trakthyggesbruk. En skog i anslutning till ett elljusspår kan till exempel gallras till en parkliknande miljö. Folk vill kunna "se igenom skogen", de känner sig ofta tryggare då, fortsätter han.

Skogen skapar mervärden

Att äga fast egendom i form av skog innebär även möjligheter att skapa mervärden för invånare och besökare. I kommunens förslag till översiktsplan ligger fokus på att tillgängliggöra friluftsliv, lek och rekreation i tätortsnära områden, skolskogar samt bostadsnära natur av hög kvalitet.

Kommunen bevarar och utvecklar grönområden i tätorter eller tätortsnära lägen för god tillgång åt alla. Målsättningen är att skogen ska vara nåbar för så många som möjligt, oavsett faktorer som

  • kön
  • etnicitet
  • funktionshinder
  • socioekonomisk status och ålder.

– Ett exempel på mervärde är kommunens mark på Hoverberget om cirka 117 hektar. Där bildade vi ett naturreservat med vandringsleder, informationstavlor om bergets geologi och dess flora och fauna. Sommartid är det ett välbesökt utflyktsmål, berättar Jörgen.

Samarbeten med jaktsällskap

Andra exempel på mervärden som kommunen skapat är utarrendering av jakt till Bergs Jaktvårdskrets och Gräftåvallens Jaktsällskap. Bergs Jaktvårdskrets erbjuder och administrerar jakt till invånare och besökare på kommunens marker vid Viggesågen. Kretsen arbetar mycket förtjänstfullt och genomför bland annat kurser för olika grupper som till exempel fadderjakter för nybörjare.

Något som medfört bra reklam till kommunen och bemötts mycket positivt är älgarna som kretsen under några år skänkt till Svenstaviks skola. Eleverna får vid hemkunskapsundervisningen, under ledning av kunniga styckare från kretsen, själva delta i styckning och tillvaratagande av köttet, vilket varit ett mycket uppskatta inslag hos elever och lärare.

//Anna Möller

  • Senast uppdaterad: 2022-07-20