Sumpskog.

Bli klimathjälte!

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att återväta dikad torvmark för att minska utsläppen av växthusgaser. Du kan skriva avtal med Skogsstyrelsen om ekonomisk ersättning för återvätning - här kan du läsa mer om förutsättningarna.

Återvätning av dikade torvmarker

Återvätning innebär att man aktivt sätter igen diken, eller låter dikena växa igen med tiden. När återvätning görs på näringsrika torvmarker, stoppas normalt en hög avgång av växthusgaser. Återvätning av dikad torvmark ger då en betydande klimatnytta och är även en viktig insats för naturens många fuktberoende arter.

Markägare som låter återväta torvmark permanent kan få en engångsersättning för minskningen i markvärde. Insatserna kommer att riktas mot de marker där effekten av blötläggning av torv ger störst klimatnytta. Det betyder främst torvtäckta bördiga skogsmarker och jordbruksmarker som tidigare omförts eller är på väg att omföras till skogsmark.

Stoppa nedbrytningen av torv

Under lång tid dikades många av våra sumpskogar för att utöka arealen jordbruksmark eller för att öka skogsproduktionen. Det var angeläget då det gjordes men har visat sig ge negativa effekter på klimatet. Huvudanledningen är att när torv bryts ned i kontakt med syre avges koldioxid och ibland lustgas, som är en annan växthusgas. Från forskningen vet vi nu att stoppad torvnedbrytning från tidigare blötlagda våtmarker och sumpskogar ger betydligt större klimatnytta än den man får av virkesproduktionen på sådana marker plus den metan som blöta marker avger.  

Avtal med Skogsstyrelsen

Du kan skriva avtal med Skogsstyrelsen om ekonomisk ersättning för återvätning. Speciellt du som annars funderar på dikesrensning, kanske i samband med avverkning av gran på dikad torvmark, får gärna fundera på denna möjlighet. Ett återvätningsavtal innebär att marken ska återvätas permanent, oftast påskyndat genom dikespluggning. Markägaren accepterar att markens produktionsvärde sänks stadigvarande och får en engångsersättning för det. 

Klimatnytta och biologisk mångfald 

Förutom att återvätningen ger stor klimatnytta är det också en åtgärd som gynnar den biologiska mångfalden. Många groddjur, fåglar och kärlväxter kan öka i omfattning om vi återställer markerna till de sumpskogar de en gång var.

Bördiga marker är prioriterade

I första hand är Skogsstyrelsen intresserad av att teckna avtal om återvätning där före detta jordbruksmark på dikad torvmark omförts eller är på väg att omföras till skogsmark. Dikets funktion ska helst fortfarande vara god. Vattenföringen i diket som ska pluggas får inte vara för stor. Det betyder att diket inte ska fortsätta långt vidare uppströms eller vara en rätad bäck.

Om det inte är före detta jordbruksmark ska det fortfarande vara bördigt. I boniteringstermer betyder det ”grästyp” eller ”örttyp”. 

 

  • Senast uppdaterad: 2022-07-20