Kurs i hyggesfritt skogsbruk

Studenter på hyggesfritt fältförsök

Varje år får jägmästarstudenter över hela landet besöka Skogsstyrelsens demonstrationsytor i Jämtland för att studera alternativa skogsbruksmetoder. Johannes Ackemo som gör sitt examensarbete kopplat till hyggesfritt skogsbruk, ser stora fördelar med fältveckan.

Bild: Johannes Ackemo och Hanna Glöd, studenter SLU.
Fotograf: Sten Edlund

Kunskap om variationsrikt skogsbruk

Kursen Sustainable Management of Boreal Forests hålls varje år av SLU. Det brukar vara ett tiotal studenter från fjärde året på Jägmästarprogrammet som åker på fältveckan i Jämtland för att fördjupa sina kunskaper.

- Vi erbjuder med den här kursen hela verktygslådan för ett variationsrikt skogsbruk, säger Göran Hallsby, kursledare på SLU. Utifrån de mål du har med din skog ska du kunna välja skötselmetoder som är ändamålsenliga, vilket vi försöker visa här, fortsätter han.

Visar alternativa metoder

Syftet med fältveckan är att visa praktiska exempel på alternativa skogsbruksmetoder. Studenterna ska, utifrån de baskunskaper de fått under utbildningen, kunna tillgodogöra sig information om andra skötselmetoder samt lära sig konsekvenserna av flera olika typer av brukande.

- Vi utgår från de produktionsekologiska förutsättningarna och diskuterar vilka skötselmetoder som kan funka för att förse markägaren och samhället med olika skogliga värden. I den här delen av utbildningen ska eleverna vara väl insatta i traditionellt skogsbruk men även kunna experimentera med alternativa metoder utifrån vetenskapliga grunder, fortsätter Göran.

Skogsstyrelsen visar hyggesfritt

Skogsstyrelsen har de senaste sex åren haft huvudansvaret för programmet under två av dagarna. Bo Magnusson och Sten Edlund, som båda brukar vara lärare på kursen om hyggesfritt skogsbruk berättar att de brukar besöka Skogsstyrelsens fastighet Halåsen utanför Östersund. Där finns ett antal försöks- och demonstrationsytor med hyggesfritt skogsbruk, volymblädning, kanthuggning och olika typer av luckhuggningar.

Att vara ute i fält ger en bättre inblick

Johannes Ackemo, en av studenterna på årets fältvecka har valt att göra sitt examensarbete om hyggesfritt skogsbruk. Han ser stor nytta med fältförsöken på Skogsstyrelsens demonstrationsytor.

- Det är bra med exempel som visar rent praktiskt hur vi kan jobba. Det borde finnas på fler försök, menar han. Man får se saker med egna ögon, det ger en bättre inblick och en ökad förståelse, fortsätter han.

Vad är det då som lockar med hyggesfritt?

- Utbildningen har hittills varit ganska inriktad på produktion och det är främst på senare delen av mina studier som jag börjat jobba mer med hyggesfria skötselmetoder. Alternativ till vanligt trakthyggesbruk är viktigt för att värna om sociala värden och den biologiska mångfalden till exempel, säger Johannes. I min yrkesroll framöver ser jag en fördel med att ha kunskap om både traditionellt och alternativt skogsbruk, förklarar han.

Hyggesfritt kan gynna andra näringar

Än har han inte kommit så långt i sitt examensarbete att han kunnat dra några långtgående slutsatser kring hyggesfritt.

- Om man tittar på det jag har gjort hittills så verkar det hyggesfria skogsbruket kunna gynna andra näringar, som till exempel rennäringen. Jag kommer att titta vidare på detta. Sedan finns det ju även nackdelar med hyggesfritt. Det kanske inte är lika lönsamt som trakthyggesbruk men du kan fortfarande få det lönsamt samtidigt som du värnar för fler och andra värden, konstaterar Johannes.

//Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2021-12-03