Planläggare. Foto Michael Ekstrand

Målet med skogen avgör planen

Varför är du skogsägare? Vad har du för målsättning med ditt brukande? Det är avgörande frågor för att Peter Lundgren, grön planläggare på Skogsstyrelsen, ska kunna göra sitt arbete.

Peter Lundgren jobbar med att ta fram skogsbruksplaner i Södra Jämtlands distrikt. Att lyssna till vad markägaren vill är prio ett i arbetet menar han. Målet med skogen bestämmer skötseln.

– Vi ska inte styra markägaren men vi kan vara behjälpliga genom att ha en dialog, förklarar Peter.

Andra viktiga frågeställningar för att kunna göra en skogsbruksplan är hur pass aktiv personen är som skogsbrukare – jobbar hen själv i skogen eller lejer hen bort?

Alternativa metoder är efterfrågade

Peter framhåller vikten av att verkligen ta sig tid till att diskutera olika skötselmetoder med markägaren. Många uppskattar att det finns alternativa metoder nära bebyggelse. Alla känner inte till dessa alternativ då trakthyggesbruk varit så dominerande.
Att ta del av hur markägaren ser på områden som är klassade som NO, alltså naturvårdsmål orörd respektive NS som står för naturvårdsmål skötsel är också betydelsefullt.

– Det finns tyvärr en utbredd uppfattning om att naturvärden generellt skall lämnas orörda. Tvärtom kan det vara aktuellt att gå in med aktiva åtgärder i syfte att bibehålla och till och med förstärka naturvärdet, säger Peter.

Lyssna till markägarens önskemål

Vid leverans av skogsbruksplanen går Peter igenom föreslagna åtgärder med markägaren. Ibland finns flera alternativa förslag i ett och samma bestånd, då är det särskilt viktigt att resonera kring alternativen och lyssna av markägarens önskemål.

Att få en överblick av var det finns forn- och kulturlämningar på den egna marken upplevs som mycket positivt av markägarna. Lämningarna är ofta svåra för markägare att upptäcka och då är det viktigt att planläggaren har den kunskap som krävs för att såväl hitta dem som att föreslå åtgärder.

Först efter dialogen med markägaren får skogsbruksplanen sin slutgiltiga form. När Peter och markägaren är överens registrerar han de föreslagna åtgärderna och markägaren får sin plan.

//Anna Möller

  • Senast uppdaterad: 2018-03-29