Simon Jonegård

Simon lyfter lövet

Lövsuccé är projektet som handlar om att öka andelen lövträd i olika åldrar och skapa en grön infrastruktur av lövträd, lövskogar och blandskogar. Det syftar också till att inspirera skogsföretagaren att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet i skogsföretaget.

Ett ökat lövträdsinslag är bra ur naturvårdssynpunkt, och bidrar till en mer varierad landskapsbild. Dessutom kan en satsning på att öka andelen lövträd innebära att man sprider riskerna i sitt skogsbruk. Lövträden är ofta mer motståndskraftiga mot stormskador och drabbas inte av rotröta. Som regel kan man också arbeta med kortare omloppstider än vad fallet är för tall och gran, vilket kan vara en del av klimatanpassningen av skogsbruket.

- Man måste dock vara medveten om att sköta lövskog innebär att man måste vara aktiv och utföra åtgärder i rätt tid, säger Simon Jonegård som driver projektet Lövsuccé 2.0.

Projektet syftar till att öka andelen och variationen av lövträd och variation av olika successionsstadier i landskapet och på så vis binda samman äldre lövträdsområden med yngre, vilket ska stärka den gröna infrastrukturen av lövträd och gynna arter knutna till lövskogar.

- En annan viktig del är också att stärka markägarna i deras skogsbruk genom att lära ut hur man sprider risker och utvecklar alternativ till granproduktion, ge skötselråd och kunskap om biologisk mångfald, säger Simon.

- Projektets målgrupp är bred, fortsätter Simon, såväl skogsägare som företagare i förädlingsledet ska få kunskap om hur man hur man planerar för en verksamhet som på sikt skapar tillväxt och lönsamhet. Hur man kan planera och tänka kring lövet såsom en värdefull naturresurs. Jag hoppas att våra kommande workshops och skogsdagar skall kunna vara en värdefull möjlighet till nätverkande mellan producent, förädlare och entreprenörer.

Projektet erbjuder inom fem projektområden i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län ett utbildningspaket som innehåller skogsdagar och workshopar med olika teman. Dessutom kommer ett kunskapsseminarium att anordnas för deltagande från hela landet.

Som underlag till projektets aktiviteter har ny kunskap om lövet i landskapet tagits fram och sammanställts via analyser genom Heureka och GIS. En sammanställning av aktuell forskningskunskap har också gjorts och en demoslinga kommer att anläggas i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Projektet är ett samarbete mellan LRF, Södra, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Dessutom är flera ideella organisationer, såsom Svenska Lövträdföreningen, Ekfrämjandet och Spillkråkan, aktiva på de träffar som anordnas i projektet.

Skogsdagarna arrangeras på fyra platser runt om i Småland våren 2020.
Mer information om dessa och projektet på projektets hemsida. 

  • Senast uppdaterad: 2022-01-21