Lunglav.

Bevarande av skogens arter - olika begrepp

När vi talar om bevarande av arter i skogen förekommer ofta namn på olika listor och andra begrepp. Här gör vi ett försök att förklara vilka de är och hur de berör de hotade arterna i skogen. I Skogsstyrelsens kartunderlag hittar du mer information om hotade arter. Gå gärna in på vår e-tjänst Skogens pärlor. Om du är skogsägare kan du logga in på e-tjänsten Mina sidor.

Rödlistade arter

Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Rödlistan är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige. Den är ett hjälpmedel för att göra prioriteringar för naturvården, men har ingen juridisk status. Rödlistan tas fram av Artdatabanken vid SLU och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Fridlysta arter

Bestämmelserna om fridlysning finns i artskyddsförordningen. Fridlysningen är till för att skydda en djur- eller växtart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring, eller om det krävs för att uppfylla internationella åtaganden. Fridlysningen innebär att man inte får döda, skada, fånga eller störa fridlysta djur. Man får inte heller skada eller förstöra vissa av de fridlysta djurens fortplantningsområden och viloplatser. Man får inte plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada en fridlyst växt. Alla vilda fåglar är fridlysta men vissa arter är i större behov av skydd än andra.

Prioriterade fågelarter

Prioriterade fågelarter finns i bilaga 4 i skogsvårdslagen. Det är fåglar som påverkas av skogsbruk och antingen är rödlistade, en Natura 2000-art eller en art som minskat i antal mer än 50 procent under perioden 1977–2006.
Till Natura 2000-art hör den som är upptagen på listan på bilaga 1 till fågeldirektivet eller är en art som minskat i antal mer än 50 procent under perioden 1977–2006. De är alla fridlysta men det syns inte i informationen om arten.

Signalarter

Med signalarter menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter kan vara tecken på ett avvikande skogsområde som kan vara nyckelbiotop. På grund av strukturen på listan kan även andra arter komma med i nuläget.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram görs för hotade arter och biotoper utifrån flera olika faktorer; bland annat har arternas hotstatus, Sveriges internationella ansvar, kunskapsläget och möjligheten att förbättra populationsutvecklingen med riktade skötsel- eller skyddsåtgärder, vägts in.

Natura 2000-arter

I EU:s medlemsländer är särskilda bevarandeområden utpekade. Dessa ingår i ett sammanhängande europeiskt nät med beteckningen Natura 2000. Dessa områden omfattar någon av de hotade livsmiljöer eller arter som finns i förteckningen i direktivets bilaga 1 och bilaga 2 (Natura 2000-arter). I Skogsstyrelsens kartunderlag finns observationer av dessa så kallade Natura 2000-arter.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-11