Lunglav.

Bevarande av skogens arter - olika begrepp

När vi talar om bevarande av arter i skogen förekommer ofta namn på olika listor och andra begrepp. Här gör vi ett försök att förklara vilka de är och hur de berör naturvårdsarbetet i skogen. I Skogsstyrelsens karttjänster kan du hitta information om naturvårdsarter. Om du är skogsägare kan du logga in på e-tjänsten Mina sidor.

Naturvårdsarter

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp som huvudsakligen omfattar rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter som i sig är särskilt skyddsvärda eller indikerar områden med höga naturvärden.

Rödlistade arter

Rödlistning är ett verktyg för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Den nationella rödlistan är en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från Sverige. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer. Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Den är ett hjälpmedel för att göra prioriteringar för naturvården, men har ingen juridisk status.

Begreppet hotade arter förekommer också i olika naturvårdssammanhang. Till hotade arter räknas de rödlistade arter som tillhör kategorierna akut hotad, starkt hotad och sårbar.

Signalarter

Med signalarter menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter kan vara tecken på ett avvikande skogsområde som har stor betydelse för floran och faunan.

Fridlysta arter

I artskyddsförordningen finns fridlysningsbestämmelser som både grundar sig på EU-lagstiftning och internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler. Den praktiska innebörden av fridlysningsbestämmelserna varierar mellan olika artgrupper och arter.

Andra viktiga artbegrepp och artförteckningar

Det finns listor över rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter. Det finns också ett ytterligare antal förteckningar med arter av betydelse för den skogliga naturvården. Även dessa arter kan benämnas naturvårdsarter i olika sammanhang.

Prioriterade fågelarter

I bilaga 4 till skogsvårdslagen finns en lista över prioriterade fågelarter. Det är fåglar som kan påverkas av skogsbruk och som antingen är rödlistade, listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv eller har minskat i antal mer än 50 procent under perioden 1977–2006.

Natura 2000-arter

I EU:s medlemsländer är särskilda bevarandeområden utpekade. Dessa ingår i ett sammanhängande europeiskt nät med beteckningen Natura 2000. Dessa områden omfattar någon av de livsmiljöer som finns i direktivets bilaga 1 eller arter som finns i bilaga 2, så kallade Natura 2000-arter. I Skogsstyrelsens kartunderlag finns observationer av Natura 2000-arterna.

Arter som omfattas av åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer. Åtgärdsprogrammen fokuserar på vissa arter och naturtyper. Arterna väljs utifrån olika faktorer, bland annat arternas hotstatus, Sveriges internationella ansvar, kunskapsläget och möjligheten att förbättra populationsutvecklingen med riktade skötsel- eller skyddsåtgärder.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-05