Timmerbil.

Avverkning av den brända skogen

Mycket av den brända skogen avverkades under vintern 2014/2015. Detta slet hårt på skogsbilvägarna. För att underlätta för skogsägarna beslutade staten om olika ekonomiska stöd.

Avverkningen av den brända skogen pågick hela vintern 2014/2015 och fram till maj 2015. Under den tiden var hela brandområdet avstängt och all personal som jobbade i området fick säkerhetsutbildning för att få utföra praktiskt arbete i brandområdet. Samverkan mellan de olika företagen var mycket bra. Alla hjälptes åt för att underlätta för de många gånger chockade skogsägarna. 

Cirka 40 avverkningsgrupper arbetade med avverkningen och totalt avverkades cirka 500000 kubikmeter fast under bark. Ett tidsödande arbete i början var att reda ut alla fastighetsgränser mellan olika skogsägare.

Komplicerad avverkning

Avverkningen av den brända skogen liknade ingen annan avverkning. Den var mycket mer komplicerad. För att öka säkerheten var man tvungen att ha säkra reträttvägar för maskinerna. Förutom sotet i sig så komplicerades avverkningen av att rötterna som normalt binder marken var avbrunna och det fanns inget eller lite ris att köra på. Detta ledde till sämre bärighet så skogsmaskinerna körde fast mer än vanligt. Det fanns även en problematik med glödgropar där markytan var underminerad efter glödbränder nere i marken.

Avverkningen skedde också under tidspress eftersom den behövde klaras av under den första vintern efter branden för att rädda det ekonomiska värdet i timret. Det visade sig vid inmätning att en hel del sågtimmer hunnit bli angripet av blånadssvampar.

Det fanns en viss osäkerhet kring hur miljöhänsynen skulle utformas. Skogsstyrelsen förde dialog med specialister och skogsbrukets företrädare och tog fram information om lämplig miljöhänsyn vid avverkningen i brandområdet.

Virket från brandområdet

De virkessortiment som kunde tas ut var sågtimmer, sågkubb och bränsleved – ingen massaved eftersom industrin inte tar emot sotigt virke.

Sotet från de brandskadade träden och marken letar sig in överallt och smutsar ner maskiner från skördare till sågverk. På grund av sotet kan man inte blanda vanligt timmer och brandtimmer i sågverken. Efter att en maskin eller sågverk har hanterat sotat timmer måste den rengöras grundligt innan den används till vanligt virke igen.

Sågtimret transporterades bort fortlöpande och mättes in vid industri. Andelen timmer blev cirka 50 procent. Timret sågades vid fyra sågverk i regionen förutom en del klentimmer och grantimmer som skeppades från hamnarna i Köping och Västerås för sågning i Baltikum.

Bränsleveden lagrades en tid vid skogsbilvägarna då det på grund av milda vintrar redan var fullt vid terminalerna och att det handlade om så stora volymer. Travarna staplades så högt som möjligt eftersom det var ont om plats längs vägarna. Bränsleveden såldes till olika närliggande värmeverk och mättes antingen vid väg eller vid industrin.

Vägarna i brandområdet 

Påfrestningen på vägarna i brandområdet var mycket stor. Branden och släckningsarbetet skadade vägarna. Dessutom skulle mycket virke sedan transporteras ut på vägarna under en kort period. 

På uppdrag av regeringen inventerade Skogsstyrelsen cirka 200 kilometer enskilda vägar inom brandfältet hösten 2014. Det visade sig att en stor del av vägnätet hade ganska låg bärighet. Vägnätet var måttligt skadat efter branden och släckningsarbetet och det var flera vägtrummor i plast som helt enkelt hade brunnit upp. 

Vägarna bedömdes kunna ta stor skada av de kommande virkestransporterna under våren 2015 och senare under 2015. Därför inleddes en samverkan med syftet att koordinera virkestransporterna till de mest kritiska vägarna under vintern och för att senare få vägreparationer och förstärkningsarbeten utförda. Förutom Skogsstyrelsen som stod för projektledning ingick två stora virkesaktörer i samarbetet. 

Eftersom timret skulle vara ute ur skogen innan det riskerade att angripas av blånadssvamp i vårvärmen blev det en hög belastning på vägnätet under en kort tid fram till försommaren.

Staten beslutade i början av 2015 om ett särskilt vägstöd. Med hjälp av vägstödet restaurerades på mycket kort tid stora delar av vägsystemet upp till en högre standard än tidigare. Flera lokala morän- och bergtäkter togs upp inom brandområdet för grusframställning. Detta för att inte hindra pågående utgående virkestransporter. I november och december 2015 utbetalades 7 825 000 kronor i statsstöd för de utförda vägarbetena.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-13