Branden i Västmanland.

Branden i siffror

Totalt har 1,4 miljoner skogskubikmeter virke skadats av branden i Västmanland sommaren 2014. Det visar tolkningen av flygbilder på omkring 1500 provytor.

Ägarfördelning

Området som brann är ca 13 100 hektar stort. Marken ägs av 107 enskilda markägare, privata aktiebolag och övriga ägare. Tillsammans äger de enskilda markägarna drygt 4 000 hektar mark. Bolagen äger cirka 6 800 hektar och övriga ägare cirka 2 300 hektar. Stora markägare inom området är AB Karl Hedin, Bergvik Skog AB, Västerås stift och Sveaskog.

Skyddad mark

Av det 13 100 hektar stora området är cirka 9 600 hektar produktiv skogsmark. Bildandet av Hälleskogsbrännans Naturreservat och Sveaskogs ekopark – Öjesjöbrännans ekopark innebär att nästan 8 000 hektar mark är skyddad idag. Detta kan jämföras med de cirka 580 hektar som innan branden fanns avsatt i tre stycken naturreservat, åtta biotopskydd och fyra naturvårdsavtal. Arealen produktiv skogsmark där skogsbruk kan bedrivas är cirka 4 100 hektar.

Tallskogar mest skadade

Totalt har 1,4 miljoner skogskubikmeter virke skadats varav 1,3 miljoner skogskubikmeter på den produktiva skogsmarken. Med hjälp av infraröda flygbilder har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort en inventering i brandområdet före och efter branden. Enligt denna inventering bedöms:

  • 98 procent av den produktiva skogsmarken ha skadats av branden.
  • Tallskogen klarade sig sämre än lövskogen.
  • En fjärdedel av skogsmarken bedöms ha drabbats av kronbrand, vilket innebär att träden inte har några barr eller löv kvar.
  • Två fjärdedelar bedöms ha mer än 50 procent döda barr i trädkronorna på grund av hettan.

Tillsammans omfattar de här två skadeklasserna cirka 917000 skogskubikmeter. Resterande volymer har mindre allvarliga skador.  

Siffrorna kommer från en flygbildstolkning av cirka 1500 provytor.