Svedjenavans frön.

Naturvärden i brandområdet

Efter branden bildade Länsstyrelsen naturreservatet Hälleskogbrännan på 6420 hektar. Sveaskog satte av 1500 hektar till ekoparken Östersjöbrännan.

För naturen är bränder en naturlig del i den så kallade störningsdynamiken och vissa arter kräver brand för sin överlevnad. Innan brandbekämpningen kom igång i slutet av 1800-talet brann skogarna relativt ofta. Flera arter gynnas av brand, bland annat svedjenävan vars frön ligger i marken och väntar på nästa brand, på rätt temperatur så att fröna gror. Skogsbränder främjar nyskapandet av död ved som gynnar ett flertal fågelarter, då insekterna trivs och ökar i den döda veden.

Inom brandområdet fanns många olika naturvårdsintressanta miljöer. De mest utmärkande strukturerna för området var gamla hällmarkstallskogar, myrmosaiker, brandgynnade arter, ett flertal tjäderspel samt några aspmiljöer. Anmärkningsvärt är att tre av biotopskydden var av biotoptypen brandfält.

Naturreservatet Hälleskogsbrännan

Efter branden bildade Länsstyrelsen Hälleskogbrännan ett 6420 hektar stort naturreservat tillgängligt för besökare. I Västmanland fanns det sedan tidigare, tre naturreservat inom själva brandområdet. Stora Hoberget (86 hektar) som bestod av gammal tallskog och hyste ovanliga arter av skalbaggar, mossor och lavar, Höskovsmossen (105 hektar), ett stort myrkomplex med rikt fågelliv samt urskogsreservatet Fermansbo i södra delen av brandområdet.

Innan branden fanns det också åtta biotopskydd på sammanlagt 25 hektar. Anmärkningsvärt är att några av biotopskydden var av typen brandfält. Det fanns även fyra naturvårdsavtal på sammanlagt nio hektar.

Ekopark Öjesjöbrännan

Sveaskog bildade efter branden en ekopark i södra delen av brandområdet kallad Öjesjöbrännan. På denna har man tecknat ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Området är på 1500 hektar där man kan studera brandens effekter på skogen.

Naturreservatet Hälleskogsbrännan och ekoparken Öjesjöbrännan utgör tillsammans ett sammanhängande skyddat område på nästan 8000 hektar. Ett unikt sammanhängande område där naturvärdena får utvecklas fritt efter skogsbranden.

Flera naturreservat

Naturreservatet Höskovsmossen var sedan flera år i en utvidgningsprocess. Bland annat hade enskilda markägare fått ekonomisk ersättning för cirka 236 hektar kommande naturreservat. Nästan hela arealen av reservaten Höskovsmossen och Fermansbo urskog är utpekade som Natura 2000-områden enligt EU:s habitat och fågeldirektiv.

Efter branden finns hällmarkstallskogarna kvar, liksom myrmosaikerna. Mängden död ved kommer att öka vilket gynnar den biologiska mångfalden, likaså andelen lövskogar, så kallade lövbrännor gynnar fågellivet i hög grad. 

  • Senast uppdaterad: 2021-10-25