Dött liggande träd.

Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen genomförde rikstäckande inventeringar av nyckelbiotoper under åren 1993–1998 samt 2001–2006. Myndigheten fick i uppdrag från regeringen att under 2018–2027 genomföra en ny landsomfattande inventering. Efter ett år avbröts uppdraget, som en följd av riksdagens budgetbeslut. Idag sker ingen systematisk inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen arbetar med nyckelbiotopsbegreppet inom vissa delar av verksamheten.

Hur går en inventering till?

Att inventera nyckelbiotoper kräver särskild kompetens, kraven på de som ska inventera nyckelbiotoper är höga. Här finns kompetenskrav som måste vara uppfyllda. De medarbetare vid Skogsstyrelsen som inventerar nyckelbiotoper har lång erfarenhet och kunskap om naturvärden. I arbetet ingår att delta i kalibreringsövningar och utbildningar för att ständigt utveckla kompetensen.

Inventeringen sker i flera steg. Den första bedömningen görs på kontoret med hjälp av kartor och annat material. De inritade områdena som bedöms kunna innehålla en nyckelbiotop besöks sedan på plats i skogen.

I arbetet att identifiera nyckelbiotoper används ett underlag där förekomst och frekvens av olika egenskaper som är viktiga i bedömningen av skogens naturvärden noteras. Detta används sedan som ett stöd vid identifiering och avgränsning av nyckelbiotopen.

Besöken och fynden dokumenteras noga för att kunna följas upp, och återkoppling sker alltid till markägaren.

Nyckelbiotopen registreras sedan hos Skogsstyrelsen.

Storskogsbruket inventerar själva sina marker.

 

 

 

 

  • Senast uppdaterad: 2020-08-28