Idegran. Foto: Janne Bengtsson

Bestånd med idegran

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen bestånd med idegran.

Definition

Avser bestånd som okulärt bedöms ha ett tydligt inslag av spontant växande idegran. Dessa bestånd bör generellt betraktas som nyckelbiotoper. Avser såväl idegran som har ett buskliknande utseende som de som har ett trädlikt växtsätt. I dessa bestånd finns det ibland inslag av ädellövträd och andra lövträd som tillför biotopen naturvärden. Bestånd med enstaka idegranar kan om de i övrigt håller nyckelbiotopskvalitet föras till biotopen kalkbarrskog.

Kännetecken

Idegran finns ofta på marker med hög kalkhalt. Idegranen är koncentrerad till kusttrakter men det finns även några inlandsförekomster.

Signalarter

Se andra kalkmarksskogar.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom ett beslut om biotopskydd. Då anges ofta biotoptypen kalkmarksskogar.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06