Jätteek. Foto: Johan Nitare

Hagmark

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver biotopens karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen hagmark.

Definition

Naturbetesmark insprängd i skogslandskapet eller i anslutning till skogsmark. Mindre än 30 procent kronslutning, glest bestånd, flerskiktat. Hävdas idag genom bete eller så ska betespåverkan vara relativt färsk, ej längre uppehåll än 10 år. Hagmarken innehåller ofta enstaka eller grupper av äldre lövträd.

Kännetecken

Ytor av välutbildad grässvål med konkurrenskänsliga arter. De ogödslade grässvålarna har den särklassigt värdefullaste floran av kärlväxter och marksvampar. För de ogödslade gräsmarkerna finns en lång rad bra indikatorarter. Hävdbetingade växtsamhällen på torr mark klarar sig längre vid upphörd hävd än de på friska och fuktiga marker.

Några kärlväxtarter (ej signalarter) som indikerar ogödslade och hävdade gräsmarker är svinrot, ängsvädd, slåttergubbe, klasefibbla, sommarfibbla och ormrot. Det är viktigt att komma ihåg att det även finns en hel del hävdade men gödslade hagar med förstörd markflora och där höga naturvärden finns i trädskiktet.

Signalarter

Guldlockmossa, sotlav, vitskivlav, gulpudrad spiklav, brun nållav, blekspikar, grynig filtlav, gul dropplav, almlav, rostfläck, lönnlav, njurlavar, grå skärelav, korallticka, oxtungsvamp.

Andra namn

Hage, kohage, björkhage och ekhage är några andra namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges biotoptypen mark med mycket gamla träd.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06