Skogsbryn. Foto: Michael Ekstrand

Lövträdsrika skogsbryn

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen lövträdrika skogsbryn.

Definition

Ett lövträdsrikt bryn som vetter mot åker eller annan öppen mark (ej vatten) och som är präglat av det ljusexponerade läget.

Kännetecken

Brynen utgör en ekologiskt mycket viktig övergångszon i naturen. Vanligtvis rör det sig om en smal zon vars sammanlagda längd kan vara betydande i vissa trakter. Det är vanligen bredkroniga ädellövträd, asp, sälg eller björk som växer i mer eller mindre blandade bestånd. Solexponerade träd och lågor kan förekomma.

De finaste brynen finns oftast i söderlägen. Här kan det även finnas en artrik kärlväxtflora med hävdgynnade arter som finns kvar efter tidigare bete eller slåtter. Denna biotop är ofta flerskiktad med ett välutvecklat och artrikt buskskikt. Biotopkoden är i första hand användbar i Götaland och Svealand.

Signalarter

Underviol, skogsknipprot, tvåblad, blekspikar, gulpudrad spiklav, rostfläck.

Andra namn

Brynskog är några andra namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då passar biotoptypen mark med mycket gamla träd på vissa objekt eller i del av ett objekt. Omfattas även av föreskrifter och allmänna råd i 30 § i skogsvårdslagen.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06