Tallsumpskog. Foto: Johan Nitare

Tallsumpskog

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen tallsumpskog.

Definition

Talldominerade bestånd med nyckelbiotopskvalitet som ryms inom definitionen för sumpskog. Biotopen har hög ålder och naturskogskvaliteter. Biotopen finns över hela landet.

Kännetecken

Tallen växer långsamt och det är inte ovanligt med enstaka mycket gamla, grova och vridna träd. Fiskgjusen placerar ibland sitt bo i dessa träd. Död ved förekommer i form av torrakor och lågor. Andra trädslag i biotopen kan vara glasbjörk och al. Såväl bottenskiktet av vitmossor som fältskiktet varierar del beroende på var i landet man är. Ett exempel är den östsvenska tallsumpskogstypen som domineras av skvattram.

Signalarter

Bollvitmossa, flagellkvastmossa, liten spiklav, brunpudrad nållav, varglav, näst- lav, blanksvart spiklav, vedflamlav. 

Andra namn

Tallmosse, tallrismosse och skvattrammyr med tall är några andra namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges biotoptypen äldre naturskogsartade skogar.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06