Logotyp Levande skogar.

Skogsstyrelsen följer upp Levande skogar

Enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Mer preciserat gäller för miljökvalitetsmålet Levande skogar att 

 • skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,
 • skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna,
 • skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur,
 • naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,
 • hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar,
 • främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald,
 • genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,
 • natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och
 • skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Sveriges miljökvalitetsmål följs upp årligen

Sveriges miljökvalitetsmål följs upp årligen medan en fördjupad utvärdering görs en gång per mandatperiod. Den årliga uppföljningen presenteras på Sverigesmiljomal.se. Där finns även indikatorer som förmedlar information om miljöutvecklingen. Indikatorerna är viktiga underlag för uppföljning och utvärdering.

Naturvårdsverket samordnar arbetet med miljömålsuppföljningen i samråd med andra berörda myndigheter. Skogsstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Skogsstyrelsen arbetar för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att vi når ett hållbart skogsbruk. I det arbetet är miljömålen viktiga ledstjärnor. 

Skogsstyrelsens miljömålsarbete

Skogsstyrelsens uppgift är att arbeta för att generationsmålet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Denna uppgift genomsyrar i stort sett hela Skogsstyrelsens verksamhet.

Åtgärdsplan 2016-2019

Skogsstyrelsen har tagit fram en plan med åtgärder om hur myndigheten ska arbeta så att miljömålen nås. Indikatorer och mått för uppföljning av Levande skogar kommer till exempel att ses över liksom att följa upp och sammanställa data om frivilliga avsättningar.

Vidare innehåller planen en rad åtgärder som tar upp hur myndighetens interna arbete ska effektiviseras och utvecklas. Bland de åtgärderna ingår även att utveckla miljökraven vid upphandling.

I åtgärdsplanen finns beskrivningar om var och en av åtgärderna. Planen kommer att ses över och uppdateras årligen. 

Regionalt arbete

Regionalt samverkar Skogsstyrelsen med respektive länsstyrelse i arbetet med att utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

På Sverigesmiljomal.se kan du läsa hur vi når miljömålen i respektive län.

Uppföljning av Levande skogar 

Den senaste årliga uppföljningen visade att Levande skogar inte kan nås till år 2020.

Inom skogsbruket finns ökad vilja att leva upp till sektorsansvaret och många åtgärder har vidtagits. För flera skogstyper är bevarandestatusen dålig eller otillräcklig och många skogslevande arter är hotade.

För att nå målet behöver bland annat

 • miljöhänsynen förbättras 
 • skydd av skogar med höga naturvärden öka och
 • naturvårdande skötsel öka.

Vissa åtgärder ger effekt i miljön först på längre sikt.

Fördjupad utvärdering

Den senaste utvärderingen från maj 2015 visar att Sverige har tagit flera steg på väg mot hållbarhet de senaste åren, men 14 av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om kommer inte att nås till 2020 med dagens förutsättningar. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen.

Levande skogar är ett av de mål som inte kommer att nås med dagens förutsättningar. I korthet visar utvärderingen att befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder inte räcker till för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020. Det går inte heller att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Däremot är utvecklingen i miljöarbetet positiv och arealen gammal skog och skyddad skog ökar.

Utvärderingen visar att bevarandestatusen är otillräcklig för flera skogstyper och många skogslevande arter är hotade och det behövs mera åtgärder för att motverka förlusten av viktiga livsmiljöer. Det är också viktigt att dessa livsmiljöer inte blir isolerade i landskapet.

Insatser pågår för att förbättra miljöhänsynen vid avverkningar. En heltäckande översyn av styrmedel behövs, liksom fortsatt arbete med att bevara skyddsvärda skogar. Avverkning med hyggesfria brukningsmetoder behöver öka.

Skogsstyrelsen bedömer att det även behövs ett ökat engagemang hos skogsbruket. De bör involveras i hur mål sätts och hur de följs upp. Delaktighet ger förståelse och engagemang, vilket är nyckelfaktorer för att öka motivationen och därmed takten för att nå Levande skogar.

 • Senast uppdaterad: 2018-04-03