Satellitbild

Om Kartprogrammet

Via Skogsstyrelsens Kartprogram i gamla Mina sidor kan du som är skogsägare hantera en rad olika ärenden. Bland annat kan du fylla i och skicka in avverkningsanmälan. Du kan även planera skogsbruksåtgärder. En bra planering ger dig goda förutsättningar att nå dina mål med skogen.

Skicka in och se avverkningsanmälan

Om du ska avverka mer än 0,5 hektar av din skog måste du först skicka in en anmälan till Skogsstyrelsen. Det ska du göra minst sex veckor innan du påbörjar din avverkning.

I avverkningsanmälan beskriver du hur avverkningen ska utföras, den miljöhänsyn som ska tas och hur du planerar att få upp ny skog efter avverkningen. Börja därför med att besöka området och fundera kring förutsättningarna. Därefter kan du fylla i din avverkningsanmälan.

Planera skogsbruksåtgärder

Du kan planera åtgärder och till exempel skapa underlag för att beställa skogliga tjänster. Med planeringsverktyget kan du rita bestånd och beskriva skogen men också klargöra hur du vill att en eventuell kommande skoglig åtgärd i beståndet ska göras. Om du känner dig osäker finns råd och regler som stöd längs vägen. När du har planerat färdigt beståndet har du möjlighet att spara eller skriva ut kartan och utvalda delar av beståndsbeskrivningen. Utskriften passar bra som underlag till exempel när du beställer skogsbrukstjänster.

Se kartor över din skog

I Mina sidors kartprogram kan du se kartor över din egen skog, skogliga grunddata, flyg- och satellitbilder och översätta koordinater. I kartorna ser du också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, naturreservat, kultur- och fornlämningar. Kartprogrammet använder du från dator. 

Det finns mer än 30 olika kartor och kombinationer att välja bland. Det gör att du kan se din skog på olika sätt för flera syften. Vi hoppas kartorna kan vara ett bra stöd för dig att ta genomtänkta och bra beslut om din skog.

Frågor och svar

Hur loggar jag in i kartprogrammet?

Logga in i Mina sidor på sidan "Mina sidor" och välj sedan "Öppna kartprogrammet".

Vilka ärenden kan jag hantera i Kartprogrammet?

En del åtgärdstyper i skog och mark behöver du meddela till Skogsstyrelsen och/eller Länsstyrelsen innan de utförs. Du beskriver åtgärden i ett dokument med karta och när det kommer till myndigheten kallar vi det för ett ärende. 

 • Ärenden du kan skicka in via Kartprogrammet:
  Anmäla omläggning av skogsmark till annan markanvändning.
 • Anmäla att bygga skogsbilväg.
 • Vanlig avverkningsanmälan, med eventuell skyddsdikning och dikesrensning.
 • Ansöka om tillstånd för avverkning i svårföryngrad skog eller ädellövskog.
 • Anmäla, skicka in samråd eller ansöka om dispens för att göra markavvattning. Ärendet slussas vidare till den lokala Länsstyrelsen.
 • Anmäla när du ska göra avverkning nära fornlämningar. Ärendet kan slussas vidare till Länsstyrelsen om du önskar.
 • Besvara frågor från ditt distrikt om utförda åtgärder efter avverkning (svarskort).

Så här kommer du igång

 1. Logga in i gamla Mina sidor och öppna Kartprogrammet
 2. Välj Hantera ärenden i toppmenyn och därefter den ärendetyp du vill skicka in. Nu öppnas en stegvis guide som du följer och fyller i. Om du har gjort en planering tidigare kan du öppna och utgå från den.

 3. När du är klar och har skickat in ett ärende får du alltid en kvittens per mejl att det har gått vidare till avsedd myndighet. Vid insänt svarskort får du enbart ett kvittensmeddelande på skärmen. Om du tryckt på Skicka in och inte får någon kvittens bör du kontakta teknisk support.
Var kan jag se inskickade ärenden?
 1. Välj Hantera ärenden i Kartprogrammets toppmeny.
 2. Klicka därefter på Se inskickade ärenden för att se en lista med din ärenden på din fastighet.
 3. Om du klickar på ett ärende i listan kan du få reda på uppgifter om ärendet som exempelvis ärendenummer, areal och inkomstdatum.

I Skogsvårdslagen kan du läsa om  åtgärden du planerar att göra behöver kommuniceras med Skogsstyrelsen och/eller Länsstyrelsen. Känner du dig osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala Skogsstyrelsekontor.

Hur svarar jag på frågor om återväxtåtgärder?

Om Skogsstyrelsen frågar vilka återväxtåtgärder du har gjort efter avverkning kan du svara direkt i Mina sidors kartprogram.

En av Skogsstyrelsens distriktsuppgifter är att utöva tillsyn enligt skogsvårdslagen. Det handlar bland annat om att vi kontrollerar att du som skogsägare utför de återväxtåtgärder som Skogsvårdslagen kräver.

Om du får ett brev från Skogsstyrelsen där vi frågar vilka åtgärder du gjort för att säkra återväxten efter din avverkning kan du svara direkt i ärendet. Du hittar det i kartprogrammet under fliken Anmäla och Ansöka.
Öppna fliken Svarskort.

Hur skickar jag in avverkningsanmälan?
 1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
 2. Gå till Hantera ärenden och därefter avsnittet Skicka in nytt avverkningsärende.
 3. Klicka på Skapa ny. Du kan också utgå ifrån ett bestånd och en planering som du gjort tidigare.
 4. Namnge din anmälan och välj fastighet och skifte.
 5. Välj åtgärden Avverkning och ritverktyget för att rita in yttergränsen för det område du planerar att avverka. Välj lämplig skala och bakgrundskarta. Vi rekommenderar kartan Trädhöjd som bakgrundskarta när du ritar bestståndsgränser. Du hittar kartan med verktyget Val av karta > Skogliga grunddata – Skog. Klicka på Nästa när du ritat färdigt.
 6. Välj typ av anmälan, skogstyp och Nästa.
 7. Nu startar en stegvis guide där du fyller i uppgifter för din anmälan.
 8. Innan du skickar in din anmälan får du en sammanställning som du granskar först.

När du är klar och har skickat in din anmälan får du en kvittens till din e-postadress. Om du tryckt på Skicka in och inte får någon kvittens bör du kontakta teknisk support för Mina sidor.

Vad kan jag använda de olika kartorna till?

I Mina sidors Kartprogram kan du som är skogsägare se kartor över din egen skog. Det finns mer än 30 olika kartor och kombinationer att välja bland. Det gör att du kan se din skog på olika sätt för flera syften. Vi hoppas kartorna kan vara ett bra stöd för dig att ta genomtänkta och bra beslut om din skog.

Bland bakgrundskartorna finns såväl flyg- och satellitbilder som specialkartor med skogliga grunddata.

Ta hjälp av skogliga grunddata
Skogliga grunddata är en samling skogliga specialkartor som är framtagna genom sambearbetning av laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen. Genom att titta i kartorna kan du snabbt och lätt få en uppfattning om exempelvis hur terrängen ser ut eller om marken är fuktig, men det går också att göra medelvärdesberäkningar för exempelvis virkesvolym i ett bestånd.

För att hjälpa dig igång att utforska din skog i kartor vill vi ge några exempel och vad de kan användas till:

 • Satellitbilder från olika årtal för att jämföra och se övergripande förändringar på fastigheten.
 • Flygbilder från olika årtal för att jämföra och se detaljerade förändringar på fastigheten.
 • Markfuktighetskarta för att definiera diken som eventuellt behöver rensas eller för att hitta fuktstråk som kanske ska värnas.
 • Terrängskuggad karta som visar markens lutning och branter för att planera inför ett skogsbilvägbygge.
 • Trädhöjdskarta för att enkelt urskilja och avgränsa bestånd.
 • Volymkarta för att uppskatta och beräkna virkesförråd i ett bestånd.

Så här kommer du igång:
Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
Klicka på Val av karta i verktygsraden som visas ovanför kartan. 
Välj bakgrundskarta.

Gränserna ligger inte exakt rätt. Vad beror det på?

Kartor och flygbilder är avsedda att ge dig en orientering i markerna för att kunna bruka skogen. De fungerar inte för att ta ut en gräns exakt eller avgöra marktvister. Fastighetsgränsen i kartan är bara en illustration av gränsen. En illustration som kan vara mer eller mindre fel. Flygbilderna har också en viss skevhet beroende på jordytans rundning, terrängens beskaffenhet, flygplanets position vid fotograferingstillfället och så vidare.

Sammantaget innebär det att en gräns kan se ut att ligga långt vid sidan av det verkliga läget. Det är gränsens läge på marken som gäller. Denna markeras i regel med rösen, gränsstenar, stolpar, rör eller dylikt.

Vid behov av exakt utvisning av gränser kan du kontakta Lantmäteriet. Det är ett bra tips att hålla rågångar och gränsmarkeringar väl rustade.

Varför fastnar kartprogrammet på "laddar Mina sidor"?

Om du besökt oss tidigare kan du fastna på "laddar Mina sidor". Rensa i så fall programmet ur minnet och hämta det på nytt genom att trycka <CTRL> <F5>.

Hur skriver jag ut eller sparar en översiktskarta med mina planeringar?
 1. Kontrollera att du befinner dig i fliken Karta.
 2. Kontrollera att planeringar är förbockat i kartinformationen så dina planeringar visas i kartan.
 3. Klicka på knappen Val av utskrift i verktygsraden.
 4. Välj Karta eller Karta mobilt.
  • Väljer du Karta skapas en pdf-fil.
  • Väljer du Karta mobilt skapas en georefererad pdf-fil.
 5. Följ instruktionerna i den dialogruta som kommer upp.
 6. Du väljer själv om du vill spara filen på din dator eller skriva ut den.
Hur skriver jag ut eller sparar en planerad åtgärd?
 1. Kontrollera att du befinner dig i fliken planera.
 2. Öppna den planering du vill spara eller skriva ut.
 3. Gå till skapa/öppna åtgärder i beståndet.
 4. Leta upp åtgärden i listan och klicka på pdf.
 5. Du väljer själv om du vill spara filen på din dator eller skriva ut den.
 • Senast uppdaterad: 2021-02-18