Lövgren

Avtalstext för användning av Mina sidor

För att du ska kunna använda Mina sidor gäller nedanstående avtalstext. Du ingår avtalet första gången du använder Mina sidor genom att kryssa i en ruta och godkänna.

I äldre avtal finns en referens till Sekretesslagen (1980:100). Denna är ersatt av Offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Parter

Mellan Skogsstyrelsen, organisationsnummer 202100-5612, och undertecknad ingås härmed följande avtal om användande av den elektroniska informationstjänsten Mina sidor.

Du kan endast använda Mina sidor för fastighet eller fastigheter som du själv äger eller som ombud om ägaren delegerat dig rättigheter. Om en fastighet har flera delägare kan varje delägare, var för sig, ingå avtal för att använda Mina sidor.

Beskrivning av tjänsten

Mina sidor är en tjänst som Skogsstyrelsen erbjuder med syfte att underlätta skogsskötseln och kontakterna med oss för dig som användare. Mina sidor ska bidra till att uppfylla de skogspolitiska målen: en uthålligt god avkastning, bibehållen biologisk mångfald och hänsyn till andra allmänna intressen.

Genom Mina sidor får du tillgång till information om din fastighet, visst stöd för egen skogsskötselplanering samt möjlighet att bland annat skicka avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen. Mina sidor innehåller flera typer av information.

  • Hänsynsinformation, om till exempel nyckelbiotoper och fornminnen. Detta kan du använda som underlag för natur- och kulturmiljöhänsyn i skogsbruket.
  • Myndighetsinformation, som rör ärenden och Skogsstyrelsens handläggning. Det kan till exempel vara tidigare avverkningsanmälningar.
  • Bakgrundsinformation, som underlättar navigering och identifiering, till exempel fastighetsgränser, kartor och flygbilder.
  • Användarinlagd information, till exempel planeringar och andra noteringar.

Skogsstyrelsen strävar efter en god tillgänglighet, kvalitet och servicenivå, dock med följande reservation:

Utbudet av information och tjänster kan komma att ändras av Skogsstyrelsen utan föregående meddelande. Vidare kan tjänsten komma att upphöra bland annat till följd av politiska beslut eller ändrade förutsättningar hos Skogsstyrelsen. Tjänsten kan också komma att överlåtas till annan myndighet. Skogsstyrelsen meddelar väsentliga förändringar i tjänsten via e-post. Skogsstyrelsen frånsäger sig allt ansvar för olägenhet som uppstår om användaren utelämnat e-postadress eller lämnat felaktig eller inaktuell e-postadress.

Vid eventuella fel i tjänsten

Mot bakgrunden i detta avtal erbjuder Skogsstyrelsen tjänsten Mina sidor utan kostnad, i befintligt skick. Du som användare är medveten om att informationen i Mina sidor kan vara felaktig, ej uppdaterad eller ofullständig.

Det kan saknas information i Mina sidor som du ändå har skyldighet att känna till. Kartor, flygbilder, gränslinjer och lägesangivelser av olika slag ska betraktas som ungefärliga. Det kan till exempel hända att läget på ett fornminne inte stämmer exakt. Frånvaron av markeringar på kartan innebär inte att ett område saknar hänsynsobjekt i verkligheten. Du ska ta hänsyn enligt gällande regelverk oavsett om ett objekt presenteras i Mina sidor eller inte.

Tekniska avbrott kan förekomma, vilket bland annat kan påverka tillgängligheten till Mina sidor. Vidare kan uppgifter som du har lagt in i Mina sidor komma att gå förlorade, bland annat på grund av tekniska fel. Förändringar i den tekniska miljön kan innebära att du måste byta eller anpassa din egen programvara för bibehållen funktionalitet.

Ansvar

Skogsstyrelsen ansvarar inte för någon skada som kan uppkomma direkt eller indirekt till följd av användning av Mina sidor.

Upphovsrätt

Informationen i Mina sidor är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Du får, med undantag av uppgifter som du själv lagrar i Mina sidor, endast använda informationen i det egna skogsbruket. Du får inte använda informationen i något annat kommersiellt syfte eller i övrigt vidareförmedla den till någon annan än dina ombud.

Delegera till ombud

Du kan delegera rätten att använda Mina sidor för den egna fastigheten till ett ombud. Den som vill agera som ombud måste först registrera sig i Mina sidor. Därefter kan du delegera rätten att använda Mina sidor till ombudet.

Handlingar, till exempel avverkningsanmälningar, och annan information som ett ombud lämnar in till Skogsstyrelsen genom Mina sidor anses vara inlämnade på uppdrag av dig. Du kan när som helst återkalla rätten för ombudet att använda Mina sidor för den egna fastigheten. Vid byte av ägare till fastigheten upphör ombudets rätt att använda Mina sidor på fastigheten automatiskt.

När fastigheten får ny ägare

Det är fastighetens ägare som har rätt att använda Mina sidor för fastigheten. När fastigheten byter ägare registreras den nya ägaren i Mina sidor med viss fördröjning. Den nya ägaren kan vid behov påkalla en särskild registeruppdatering för att få tillträde till tjänsten. Fastighetens tidigare ägare har inte tillträde till Mina sidor för fastigheten.

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar datskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Genom den nya förordningen ställs högre krav på oss att informera dig om vilka rättigheter du har och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mina sidor är en tjänst som Skogsstyrelsen erbjuder med syfte att underlätta skogsskötseln och kontakterna med oss för dig som användare. Mina sidor ska bidra till att uppfylla de skogspolitiska målen: en uthålligt god avkastning, bibehållen biologisk mångfald och hänsyn till andra allmänna intressen.

Genom Mina sidor får du tillgång till information om din fastighet, visst stöd för egen skogsskötselplanering samt möjlighet att bland annat skicka avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är nödvändiga för att Skogsstyrelsen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information om skogsfastigheten och underlätta för dig i kontakten med oss. Med stöd av detta avtal hanterar Skogsstyrelsen även personuppgifter som du själv anger i tjänsten.

Lagring och mottagare av personuppgifterna

Eftersom Skogsstyrelsen är en myndighet blir merparten av våra handlingar så kallade allmänna handlingar. Detta innebär bland annat att dina personuppgifter kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av någon sekretessbestämmelse. Det innebär även att våra allmänna handlingar endast får gallras efter ett gallringsbeslut enligt arkivlagen eller om handlingen skulle vara av ringa eller tillfällig betydelse. Skogsstyrelsen lämnar i övrigt inte personuppgifterna vidare.

Mer information

Mer information om vår behandling av personuppgifter hittar du på Skogsstyrelsens webbplats www.skogsstyrelsen.se

Kontakt vid frågor

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Om du har några frågor kan du vända dig direkt till oss på telefonnummer 036-35 93 00 eller skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se. Du når oss via post på adressen Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping. Vi har även ett dataskyddsombud som du når på dataskyddsombud@skogsstyrelsen.se.

Tillämplig lag

Svensk rätt tillämpas på detta avtal. Eventuell civilrättslig tvist avgörs i allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-19