Lagbok

Ändring av felaktig föreskrift gällande anmälan för samråd enligt miljöbalken

Nyhet - 02 december 2020

Skogsstyrelsen tar bort nuvarande krav på att samråd alltid måste ske för samtliga skogsbruksåtgärder inom ett område med mycket stor betydelse för flora och fauna. Myndigheten får inte ställa detta krav i en föreskrift. Enligt miljöbalken (12 kap. 6 §) gäller i många fall generell samrådsplikt i denna typ av område och verksamhetsutövaren behöver därför fortsättningsvis göra en bedömning av om den planerade skogsbruksåtgärden behöver anmälas för samråd.

Föreskrifter ska bidra till att komplettera och förtydliga lagbestämmelser. Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (SKSFS 2013:3) anger vilka skogsbruksåtgärder som alltid ska samrådas med Skogsstyrelsen.

- Nuvarande 4 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd handlar om skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna. I bestämmelsen har Skogsstyrelsen föreskrivit att samtliga skogsbruksåtgärder inom ett sådant område alltid ska anmälas för samråd. Men det finns inte stöd i lagstiftningen för Skogsstyrelsen att kräva det. Därför tar vi nu bort kravet och den här paragrafen, säger Cecilia Hedman, chefsjurist.

Enligt miljöbalken (12 kap. 6 §) gäller generell samrådsplikt för verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Generell samrådsplikt innebär att verksamhetsutövaren behöver bedöma om en åtgärd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och därmed ska anmälas för samråd. Detta gäller även för planerade skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna.

Skogsstyrelsen kommer så snart som möjligt ändra i föreskriften.

- När vi upptäcker sådana här felaktigheter är det viktigt att vi rättar till dem. Det handlar om att vi ska bedriva vårt uppdrag på ett rättssäkert och korrekt sätt, säger Herman Sundqvist, generaldirektör.

Föreskriftens övriga bestämmelser om obligatorisk samrådsskyldighet vid ett antal skogsbruksåtgärder gäller fortfarande. 

Kontakt

Kontakt