Morgondimma vid soluppgången. Foto: Mostphotos Lars Johansson

Anmäl dig till höstens skogsträffar!

Nyhet | Regionalt - 07 september 2023

Vill du lära dig mer om skog? Kom då till våra skogsträffar! Här får du kunskap och inspiration som du har nytta av i ditt skogsbruk.

Oavsett om du är nybliven skogsägare eller om du är mer erfaren tror vi att det finns något för dig i vårt höstprogram. Välkommen!

Ädellövskogsdag

Du får träffa Svenska viltstängsel i trä AB som demonstrerar sitt trähägn. Sveriges Lantbruksuniversitet berättar det senaste från forskningen. Representanter för Skogens värden berättar om samarbetsprojektet som ska ge ökade möjligheter till inkomster till skogsägare och fler arbetstillfällen i skogsbygden. Ekfrämjandet visar skötsel för främjande av värdefulla ekar.

Skogsstyrelsens konsulenter informerar om olika moment i skogsskötsel, bland annat:

  • plantering av ek och annat ädellöv
  • naturlig föryngring i bok
  • röjning i bok
  • återvätning av dikad torvmark
  • naturvårdande skötsel

Datum: 23 september, drop-in kl 10-14
Plats: Ullstorps kursgård, Höör
Ingen anmälan. Skogsstyrelsen bjuder på fika.
Rundan att gå är cirka 2,2 km.

Hyggesfritt och återvätning

Vi besöker en fastighet där omställning till hyggesfritt skogsbruk är påbörjad på en del av arealen. Hyggesfritt innebär att marken alltid är trädbevuxen. Vi diskuterar olika skäl till att välja detta och hur man praktiskt går tillväga. På fastigheten finns också Blekinges första återvätade torvmark. Vi tittar på dikesproppen och berättar om vilka fördelar det finns med att behålla vattnet i landskapet.

Datum: 29 september kl 13-16
Plats: Mörkamåla, Olofström

Miljöhänsyn

Fokus för träffen är skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn och vikten av en väl utförd avverkning i produktiva bestånd. Målbilderna som är framtagna av skogsbruket gemensamt beskriver vanliga förhållanden och vad som behövs för bevarande och en positiv utveckling över tid. Förutom allmän information om effektiv miljöhänsyn, både för natur- och kulturmiljöer, tittar vi speciellt på vissa typer av hänsynsbehov, till exempel kantzon mot vatten.

Datum: 6 oktober kl 14.30-17.30
Plats: Möljeryd, Ronneby

Datum: 7 november kl 13-16
Plats: Osby-trakten

Träffarna om miljöhänsyn anordnas inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Skogens vatten - tema återvätning

Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll som resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten. Fuktiga miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv. Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.

Datum: 3 oktober kl 17-18:30
Datum: 5 december kl 17-18:30
Plats: Digital träff via Skype

Kulturmiljövård i skogen

Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Vi pratar om varför det är viktigt att forn- och kulturlämningar inte skadas i skogsbruket. Vi tittar på några vanliga lämningstyper och ser var vi hittar information om dessa via digitala kartunderlag och e-tjänster. Du får också kunskap om skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn och information om ekonomiskt stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, Nokås.

Datum: 13 oktober kl 13-17:30
Plats: Visseltofta, Osby FULLBOKAD!

Träffen om kulturmiljövård anordnas inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Workshop - Samarbete ger flis i kassan

Välkommen till workshop om skånsk träförädling med fokus på marknad, tillgång och efterfrågan av kvalitetsvirke. Workshopen genomförs inom samarbetsprojektet Skogens värden. Målgruppen är skogsägare och andra som är en del av värdekedjan, inköpare och lokala träförädlare.

Datum: 25 oktober kl 9-15.30
Plats: Tyringe kurhotell, Hässleholm

Denna workshop anordnas inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Årskonferens Skånsk skogsstrategi

Konferensen tar upp frågor som rör vilt, jämställdhet och klimatanpassad skogsskötsel. Workshop om strategins huvudområden: Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Hur kommer vi vidare? Dagen avslutas med en exkursion i skogen med tema Framtidens skog i ett förändrat klimat. Anmäl dig på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Datum: 18 oktober kl 9-15
Plats: Breanäs hotell, Östra Göinge

Anmälan till skogsträffar i Blekinge och Skåne hösten 2023

Anmäl dig till träffen om hyggesfritt och återvätning
Anmäl dig till någon av träffarna om skogsbrukets gemensamma målbilder för miljöhänsyn
Anmäl dig till digital träff om skogens vatten - tema återvätning
Anmäl dig till träffen om kulturmiljövård i skogen
Anmäl dig till workshop Samarbete ger flis i kassan
Symbolen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Landsbygdsprogrammet