Timmer. Foto Henry Stahre

Betydligt fler vill avverka i södra Sverige

Pressmeddelande - 13 september 2017

Det är högtryck i skogarna i södra Sverige. Under årets första sju månader ökade antalet avverkningsanmälningar med över 20 procent jämfört med 2016, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Det ökade trycket understryker också vikten av att anmälningarna som kommer in till Skogsstyrelsen är fullständiga och korrekta.

När skogsägare ska avverka skog skickas en anmälan till Skogsstyrelsen. Både antalet anmälda så kallade föryngringsavverkningar och mängden areal som skogsägare vill avverka, ökade i södra Sverige från januari till och med juli 2017, jämfört med samma period året innan. Antalet avverkningsanmälningar ökade med 22 procent till cirka 14 500. Mängden areal ökade med 28 procent till över 41 000 hektar. Så högt har det inte varit någon gång i södra Sverige under de fem år som statistiken sträcker sig över.

- Vi har för närvarande en högkonjunktur där bland annat byggandet, även i trä, ser ut att öka rejält. Sågverksindustrin förefaller också gå bra, inte minst i söder. Ökningen i avverkningsanmälningar i söder är en indikation som antyder att högkonjunkturen fortsätter, säger Erik Sollander, skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen.

Siffrorna visar också på stora skillnader över landet. Samtidigt som det finns län där det minskar, främst i norr, ökade till exempel arealen anmäld avverkning i Kalmar län med över 50 procent och även Blekinge, Jönköping och Kronoberg har kraftiga ökningar.

- Vi har helt enkelt inga klara indikationer på varför det är så stora skillnader mellan norr och söder just nu, det är någonting som kräver en djupare analys, säger Erik Sollander.

Samtidigt som inflödet av avverkningsanmälningar ökat, blir också antalet komplexa ärenden fler och det kan påverka handläggningstiderna. Det kan handla om avverkningar i känsliga miljöer som på öar, nära vattendrag men också i marker med höga naturvärden.

- Det är viktigt att avverkningsanmälningarna är fullständiga. Så är det inte alltid, särskilt när man fyller i schablonmässigt, då får vi ofta begära in ytterligare information och det tar tid. Om skogsägaren söker dispens för att avverka i förtid måste skälen tydligt framgå, säger Carina Strömberg, distriktschef i Jönköping.

Efter en godkänd avverkningsanmälan har skogsägaren fem år på sig att avverka. Siffrorna visar alltså den skog som markägaren planerar att ta ned.

Kontakt

Kontakt