Talltopp skadad av viltbete

Blandade resultat i Sörmlands och Örebro läns älgbetesinventering

Nyhet | Regionalt - 22 juni 2022

Betesskadorna på unga tallar i Svealand är fortsatt höga vilket leder till en försämrad virkeskvalitet och minskad tillväxt och ger ekonomiska förluster för både skogsägare och samhället.

Årets älgbetesinventering (Äbin) visar att 15 procent av yngre tall i Södermanlands län har betats det senaste året, vilket är långt över målsättningen på högst 5 procent.

˗ Tyvärr är Äbin-resultatet för Sörmland i år inte så bra som vi hoppats på, men man ska inte stirra sig blir på enstaka år utan lägga större vikt vid trender under ett längre tidsperspektiv, säger Anna-Lena Lindström, distriktschef på Sörmland-Örebros distrikt.

Även i Örebro län är betesskadorna höga. Årets inventering visar att 8 procent av de yngre tallarna i Örebro län betats det senaste året, vilket är över målsättningen på högst 5 procent. Trenden indikerar dock att skadorna minskar och det finns hopp om att länet kan nå målen inom de närmsta åren framöver.

˗ Vi ser också att markägare har föryngrat med mer tall på tallmarker, vilket är positivt säger distriktschefen Anna-Lena Lindström. Rätt trädslag på rätt plats tillsammans med en viltstam i balans ger bättre förutsättningar för att skapa både vitala skogar och vitala hjortdjursstammar, fortsätter Anna-Lena.

För att minska skadorna behöver avskjutningen av hjortdjur öka totalt för länet. Älgen är inte ensam ansvarig för skadorna utan drivs till mer tallbete genom konkurrens från kronhjort, dovhjort och rådjur. Samtidigt som hjortdjursstammarna regleras behöver även insatser ske för att öka mängden foder i landskapet. Detta sker effektivt genom att bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk, där marker lämpliga för tall föryngras med tall i stället för med gran (såsom ofta skett i länet). Tallskog innehåller mera foder såsom exempelvis bärris och ljung.

I länen pågår det lokala samarbetsprojektet Mera tall, där syftet är att skogsägare och jägare ska träffas för att diskutera skog och vilt utifrån fakta och lokala perspektiv.

˗ Efterfrågan på både tallplantor och tallfrön för sådd har ökat på plantskolorna. Detta bör bidra till att vi ser en ökad ståndortsanpassning i Äbin framöver säger Charlotte Hansson, projektledare för Mera tall Sörmland-Örebro. Det ligger i allas intresse att se till att de som nu satsar på tall faktiskt lyckas, fortsätter Charlotte.

För att nå målsättningen att högst 5 procent nya betesskador på tall årligen är samverkan mellan markägare och jägare avgörande.