Attractive Hardwoods, pilot area Brunnsskogen

Blekinges naturvärden kräver skötsel

Nyhet | Regionalt - 22 oktober 2019

Drygt 80 procent av de naturvårdsavtal och biotopskydd som Skogsstyrelsen tecknat med skogsägare i länet behöver någon form av skötselåtgärd. Om inte riktade skötselåtgärder görs så riskerar naturvärdena på sikt att gå förlorade. Det visar en undersökning som Skogsstyrelsen har gjort.

Skogsstyrelsen har i ett pressmeddelande pekat på att inventeringen visar att det finns mycket att göra, vilket kräver insatser tillsammans med markägare och entreprenörer. Skogsstyrelsens nuvarande budget för skötsel täcker enbart några promille av det totala behovet.

- Skötselpengar riktade till markägare är en bra stimulansåtgärd så den här situationen är mycket olycklig. Utan engagerade markägare och duktiga entreprenörer står bokstavligen Blekinges naturvärden och faller, säger Johan Harrysson, distriktschef på Skogsstyrelsen.

Om du som skogsägare planerar skötselåtgärder i skyddade områden, ta alltid kontakt med Skogsstyrelsen innan åtgärden påbörjas. Inventeringen visar att skötselbehovet är störst när det gäller friställning av naturvärdesträd, naturvårdsgallring och röjning av igenväxningsvegetation. Det är en konsekvens av att många områden är lövskogar med en historia som betesmark.