Timmervälta i vårsnö. Foto: Åke Sjöström

Ett steg närmare konkreta produktionsmål i skogen

Nyhet - 31 januari 2018

Arbetet med att förtydliga produktionsmålen i skogen har tagit ett första steg. Fyra arbetsgrupper bestående av representanter från skogsnäringen har tagit fram en lång rad möjliga åtgärder som kan förbättra produktionen i svensk skog. Idéerna blir nu ett viktigt underlag för det fortsatta samverkansarbetet.

– Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för att vi ska kunna fasa ut fossila resurser. Ska vi kunna förbättra produktionen i skogen behöver olika aktörer samverka. En samverkansprocess är ett bra sätt att tillsammans hitta lösningar som kan ge resultat. Arbetsgrupperna har nu gett oss ett viktigt underlag i det arbetet att arbeta vidare med, säger Carl Appelqvist, projektledare vid skogsenheten på Skogsstyrelsen.

Totalt är det fyra arbetsgrupper, bestående av representanter från skogsnäringen som levererat var sin rapport med förslag på åtgärder som kan förbättra skogsproduktionen. I arbetsgrupperna har Skogsstyrelsen utgjort sekretariat. Grupperna är en del av den samverkansprocess om skogsproduktion som Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsnäringen.

En arbetsgrupp har tittat närmare på produktionshöjande åtgärder och föreslår bland annat ökad användning av främmande trädslag, till exempel contortatall, men också möjlighet till ökad gödsling och dikning. En grupp har studerat hur skogsskötseln kan bli effektivare med ökad gallring och röjning som görs i rätt tid. Infrastrukturgruppen föreslår tyngre lastbilar och förändrad vägklassning för att effektivisera transporter, men också förbättrad datakommunikation. Fjärde gruppen har förslag kring hur skadorna på skogen kan begränsas, bland annat med ett mer varierat skogsbruk för att öka motståndskraften mot skadeangrepp och begränsning av klövviltstammar för att få ner betesskadorna.

– Vi är medvetna om att en del förslag kan vara kontroversiella och det kommer att hanteras i den fortsatta processen när förslagen prövas mot hållbarhetsmål och andra samhällsmål, säger Carl Appelqvist.

Rapporternas innehåll kommer att diskuteras vid ett forskarseminarium senare i vår. Diskussionerna där och rapporterna utgör sedan grund för samverkansprocessens fortsatta arbete med att ta fram ett ställningstagande för skogsproduktion som innehåller slutliga förslag på åtgärder. Skogsstyrelsen är ordförande i den processgrupp som håller ihop det fortsatta arbetet. De slutliga förslagen kommer att remitteras under hösten 2018.

– Vi har i dag en gemensam syn på hur vi bör ta hänsyn till miljövärden i skogen genom skogssektorns gemensamma målbilder. Nu behöver vi något motsvarande på produktionssidan och tanken med det här arbetet är att uttrycka vad produktionsmålet innebär och att skapa förutsättningar för en effektiv och bra skogsproduktion, säger Göran Rune, avdelningschef på skogsavdelningen, Skogsstyrelsen.