Skogskonsulent går i skogen vid sjö . Foto: Karin Ekströmer

Fler omfattande utredningar kräver nya prioriteringar inom tillsyn

Nyhet - 14 mars 2023

Efter det att mängden avverkningsärenden där Skogsstyrelsen behöver utreda och fatta beslut kopplat till artskyddet kraftigt ökat under det senaste året, fortsätter nu arbetet med att göra prioriteringar inom myndighetens tillsyn. Syftet är att minska antalet ärenden som kräver handläggning.

– Det här är en direkt följd av rättsutvecklingen där vi behöver utreda och fatta beslut i ärenden på ett sätt och i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Samtidigt har vi fått minskade resurser till tillsynen och därför måste vi agera för att skapa en rimlig arbetssituation. En åtgärd innebär därför att färre avverkningsärenden granskas manuellt, säger Thomas Mårtensson, chef för tillsynsenheten.

Fler omfattande utredningar

Som det tidigare framgått i det budgetunderlag som Skogsstyrelsen lämnade in till regeringen 28 februari, krävde enbart artskyddsärendena över 30 årsarbeten motsvarande 30 miljoner kronor under 2022. Detta sedan rättsutvecklingen och nya vägledande domar inneburit nya arbetssätt och mer omfattande utredning av avverkningsärenden som rör artskydd och hänsyn till skyddade arter i skogen. Dessutom beräknas antalet överklagade ärenden som blir föremål för prövning i domstol i år fördubblas jämfört med 2022. Den ekonomiska ramen för myndigheten har samtidigt minskat.

Sammantaget har detta tvingat myndigheten till nya prioriteringar inom tillsynsverksamheten. De omkring 60 000 avverkningsanmälningar som kommer till myndigheten automatgranskas och sedan väljs idag ungefär hälften ut för manuell granskning. Eftersom varje ärende är mer komplext och tar längre tid, görs förändringar i urvalet så det blir en väsentlig minskning av ärenden som väljs ut för manuell handläggning. Exakt hur stor minskning det handlar om finns inga beräkningar på. Förändringen gäller tills vidare.

Fridlysta arter prioriteras

– Samtidigt fortsätter vi prioriteringsarbetet med målet att det är de mest angelägna avverkningsärendena där det finns fridlysta arter, som går vidare till manuell hantering. Dessutom kommer de distrikt som har en lägre belastning att i högre utsträckning hjälpa till där det behövs som mest, oavsett var i landet, säger Thomas Mårtensson, chef för tillsynsenheten. 

Enligt miljöbalken så är det verksamhetsutövaren, i de här fallen skogsägaren, som är ansvarig för att ta reda på om det finns fridlysta arter som kräver speciell hänsyn. Skogsstyrelsen kan sedan komma att granska enskilda ärenden enligt tillsynsuppdraget. På skogsstyrelsen.se finns uppdaterade råd och stöd till skogsägare, till exempel när det gäller hur man kan göra en utredning om fridlysta arter.

Skogsstyrelsen har också äskat mer pengar för att hantera situationen i budgetunderlaget till regeringen inför 2024 men också lagt förslaget att utreda om det skulle vara effektivare med en systemtillsyn.

Kontakt