Skogsmaskin i arbete. Foto: Camilla Zilo. Foto: Camilla Zilo

Förändring i prioritering av undantag från sexveckorsregeln

Nyhet - 19 juni 2024

Skogsstyrelsen förändrar nu hanteringen av ärenden som gäller undantag från sexveckorsregeln. Dessa ärenden kommer inte längre per automatik att vara högst prioriterade. Vilka av de anmälningar om avverkning som prioriteras behöver i stället utgå från en riskbedömning av vilka konsekvenser åtgärden kan leda till. Anledningen till förändringen är att anpassa handläggningen till de krav som finns på Skogsstyrelsens handläggning och till tillgängliga resurser.

I april införde Skogsstyrelsen en förändring som innebar att markägare eller ombud inte längre får ett separat beslut om undantag från sexveckorsregeln beviljas eller ej. I stället finns beskedet med när myndigheten avslutar handläggningen. Nu förändras även prioriteringen av dessa ärenden.

Riskbedömning av ärenden

Myndighetens hantering av ärenden behöver ske utifrån en riskbedömning där de ärendena med störst risk för skada på miljö eller skogsskötsel hanteras först. Om det finns många andra ärenden med stor risk för skada på miljö eller skogsskötsel behöver dessa ärenden prioriteras före undantagen från sexveckorsregeln.

Det är viktigt att Skogsstyrelsen lägger resurserna där det ger störst nytta för produktion och miljö samt en god lagefterlevnad. Exempel på när undantagen behöver prioriteras högt kan vara efter en storm eller kraftiga granbarkborreangrepp, berättar Åsa Lundberg, processförvaltare på tillsynsenheten.

Förändringen innebär att markägare eller ombud inte alltid får ett besked i ärendet. Om inget besked har kommit innan sex veckor innebär det att de vanliga reglerna kring sex veckor gäller och avverkningen kan påbörjas.

Lämna en tydlig beskrivning

En begäran om undantag från sexveckorsregeln ska göras skriftligt och innehålla de skäl som åberopas för undantaget. Skogsstyrelsens hantering underlättas om beskrivningen av skälen är tydliga. Om skäl saknas eller är ofullständiga kräver vi komplettering. En begäran om undantag kan göras i samband med anmälan om avverkning eller i efterhand. Tänk på att bara begära undantag när det verkligen behövs.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30