Skogstjärn i höstfärger med föryngring i förgrunden

Fortsatt minskad andel godkända föryngringar

Nyhet | Statistik - 17 november 2022

På 84 procent av den avverkade arealen får skogsbruket upp ny skog på det sätt som lagen kräver. Det visar Skogsstyrelsens inventering av återväxten. Resultatet är en minskning med två procentenheter jämfört med förra årets resultat och den lägsta nivån på åtta år.

Andelen föryngringsareal som uppskattas uppnå kraven i skogsvårdslagen vad gäller antal huvudplantor och max andel luckor, har haft en positiv utveckling sedan millennieskiftet, men årets inventering visar på en minskning med två procentenheter.

Högst andel godkänd föryngringsareal har Götaland med 87 procent godkänd areal, följt av Norra Norrland med 86 procent och Södra Norrland med 84 procent godkänd areal. Lägst godkänd andel har Svealand med 81 procent godkänd areal.

Ingen skillnad mellan ägarkategorier

Ägarkategorin Övriga ägare har under hela 2000-talet haft ett bättre resultat än enskilda ägare. Skillnaden mellan de olika ägarkategorierna har dock stadigt minskat med åren och det senaste årens resultat visar att det inte längre är någon skillnad mellan de olika ägarna.

Flest godkända föryngringar vid plantering och sådd

Andelen godkända föryngringar vid plantering har sjunkit med två procentenheter till 86 procent. Sådd har 84 procent godkänd areal, men står endast för tre procent av den föryngrade arealen. Naturlig föryngring har godkända föryngringar på 69 procent av arealen. På arealer där ingen åtgärd har gjorts var 56 procent av föryngringarna godkända.

Andelen naturlig föryngring fortsätter att minska

Plantering är den absolut vanligaste föryngringsmetoden i Sverige. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat till 87 procent i årets skattning. Andelen naturlig föryngring har gått i motsatt riktning och är nu nere på rekordlåga 8 procent av föryngringsarealen.

Mer vanligt att markbereda inför plantering

Andelen markberedd planterad mark ligger stabilt högt med 92 procent vid de senaste fyra mätningarna. Andelen markberedning på naturligt föryngrad mark har sjunkit det senaste året och är nu på 59 procent. Totalt sett är andelen markberedd föryngringsareal oförändrad på 88 procent. I Norra och Södra Norrland markbereds i stort sett all föryngrad areal med 95 respektive 96 procent, medan 87 procent markbereds i Svealand och endast 71 procent i Götaland.

Tall är vanligare än gran bland huvudplantorna

Antalet huvudplantor per hektar har varit relativt stabilt de senaste åren. Det senaste resultatet visar dock en liten minskning med 20 huvudplantor till i genomsnitt 2 352 huvudplantor per hektar. Huvudplantorna domineras av tall och gran. Tall är vanligast med cirka 47 procent av huvudstammarna, följt av gran på cirka 35 procent.

Förklaringar

Enskilda ägare = fysisk person, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.
Övriga = staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen kommer senare under dagen.

Kontakt

Andel godkända föryngringar

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Andel godkända föryngringar enligt Skogsvårdslagen per föryngringsmetod

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Andel använd föryngringsmetod

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter