Promenad mot ljuset i en tät lövskog

Fortsatt negativ utveckling för skogens miljömål

Nyhet - 31 mars 2023

I den årliga uppföljningen av miljömålet Levande skogar konstaterar Skogsstyrelsen återigen att fler och kraftfullare åtgärder krävs för att bevara och utveckla skogens miljövärden.

– De åtgärder som genomförs ger positiva effekter i miljön, men de är tyvärr inte tillräckliga för att vända den negativa trenden med förluster av viktiga livsmiljöer i skogen. Varje år fortsätter vi att förlora naturvärden som inte kan återskapas inom överskådlig tid, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Den årliga uppföljningen har fokus på statliga insatser. Skogsstyrelsen arbetar inom flera viktiga områden för att minska förlusten och fragmenteringen av skogar med höga natur- och kulturvärden. Exempelvis förväntas myndighetens arbete med att restaurera våtmarker bidra positivt till målet, liksom arbete med hyggesfritt skogsbruk och stödverksamhet till bevarande av natur- och kulturmiljövärden. Arbetet med formellt skydd av skog är ytterligare ett viktigt område. Resurserna för detta har dock minskat, samtidigt som en större andel av skyddsanslaget har behövt användas till intrångsersättningar ovan gränsen för fjällnära skog. Myndighetens bildande av nya områdesskydd låg därför på fortsatt rekordlåga nivåer 2022.

I den fördjupade utvärderingen av Levande skogar som Skogsstyrelsen presenterade i september lyfte myndigheten fram flera förslag till åtgärder riktade till regeringen.

– Det behövs mer resurser och styrmedel för att bevara biologisk mångfald och vidmakthålla skogens ekosystemtjänster. Därför har vi bland annat föreslagit att vi tillsammans med Naturvårdsverket ska få i uppdrag att utreda hur produktion av biologisk mångfald skulle kunna bli ekonomiskt lönsamt för skogsägaren, säger Herman Sundqvist.

Hela uppföljningen av Sveriges samtliga miljömål presenteras i dag av Naturvårdsverket.

Kontakt