Gemensamma krafter för att minska rådjursskador på skog

Nyhet | Regionalt - 10 september 2021

Den 8–9 september hölls kunskapsseminariet Gotlands viltdagar. Syftet med dagarna var att hitta framgångsrika sätt för att komma till bukt med rådjuren i länet och de ökande antal betesskador de orsakar.

Under onsdagskvällen bjöd Gotlands skogsstrategi in olika aktörer till ett dialogmöte för att hitta lösningar på rådjursproblematiken som finns på ön. Totalt 39 personer medverkade på mötet, med representanter från bland annat Skogsstyrelsen, LRF, länsstyrelsen, Mellanskog, Jägarförbundet och Region Gotland.

Resultaten från Råbin

Under mötet presenterades resultat från den rådjursbetesinventering som gjorts i länet. Inventeringen förkortas Råbin, och är den första som gjorts på Gotland. I andra län har denna typ av inventering gjorts under flera år. Då har det främst handlat om älgbetesskador, den så kallade Äbin.

Neil Cory, analytiker på Skogsstyrelsen, menade att de siffror som presenteras i Gotlands Råbin kan ge en inblick i hur omfattande betesskadorna är på Gotland och vilka områden som är drabbade just nu, men att det behövs flera års inventering för att få en mer representativ bild.

Skogsskötsel för att motverka skogsskador

Forskaren Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, delade med sig av sin kunskap om betesskador och hur man motverkar dem. Han menar bland annat att odlingar med begränsade populationer och tåliga trädslag står sig bäst mot betesskador. Skogskonsulent Ingvar Hansson från Stockholm-Gotlands distrikt presenterade projektet Skog och Vilt i balans, ett projekt som syftar till att främja dialog och ett gemensamt arbete i viltfrågan. Även Jägarförbundet på Gotland presenterade sina åtgärder och förslag för att minska betesskador i länet.

Exkursion i fält

Under torsdagen träffades deltagarna i fält för att se på två föryngringar och diskutera de åtgärder som genomförts för att försöka förhindra betesskador av rådjur. Dagsexkursionen präglades av erfarenhetsutbyte mellan de olika aktörerna och det uppkom flera förslag på möjliga åtgärder för att minska skadorna. 

Information om Råbin

Skogsstyrelsens rådjursbetesinventering är den första som genomförts på Gotland. Arbetet har genomförts genom att dela upp olika områden i kilometerstora rutor och därefter slumpmässigt välja ut några av dessa rutor för inventering. Först räknas alla tallar och granar inom området, därefter räknas antalet träd som är betesskadade. Genom att dela antalet betesskadade träd med det totala antalet träd kan man få fram hur stor andel som är skadad.

Aktörerna bakom Gotlands skogsstrategi har som förhoppning att Viltdagarna ska inspirera till fler dialogmöten i framtiden som kan resultera i framgångsrika metoder och arbetssätt för att minska betesskadorna.