Kammarrätten: Skogsstyrelsen får publicera avverkningsanmälningar på nätet

Nyhet - 12 mars 2018

Skogsstyrelsen har rätt att publicera kartor över avverkningar på webben. Det anser Kammarrätten som nu kommit med sin dom. Uppgifterna är inte så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering, skriver rätten.

”Skogsstyrelsens publicering av kartfiguren strider därmed inte mot nu gällande lagstiftning”, skriver Förvaltningsrätten i domen.

– Det är positivt att vi får vägledning från kammarrätten. Även om det funnits synpunkter är informationen användbar och efterfrågad av skogsbruket, säger Patrik André, chef för Enheten för geografisk information på Skogsstyrelsen.

Kammarrätten skriver att uppgifterna som kommer till allmänhetens kännedom genom Skogsstyrelsens publicering, inte kan betecknas som integritetskänsliga till sin natur. Webbplatsanvändarnas intressen att få ta del av informationen överväger intresset för skydd mot kränkning av den personliga integriteten, skriver domstolen. Därmed går det att tillämpa undantagsbestämmelsen i 10 § Personuppgiftslagen (PUL).

Skogsstyrelsen har publicerat kartor över planerade avverkningar digitalt i mer än tio år där avverkningens ytterkanter markeras på en digital karta. Det har använts dagligen av skogsbruket för att säkra att avverkningar anmälts riktigt till Skogsstyrelsen.

Under senaste året har det uppstått en debatt om publiceringen var tillåten och eventuellt integritetskränkande. Skogsstyrelsen prövade den frågan och kom fram till att effektiviteten i skogsbruket väger tyngre än integritetsfrågan.

I september förra året kom Förvaltningsrätten med en dom i ett enskilt fall som innebar att skogsägare av integritetsskäl fick rätt att motsätta sig publicering av uppgifter om en planerad avverkning på Skogsstyrelsens webbplats.

Skogsstyrelsen överklagade till Kammarrätten som nu alltså kommit med sin dom. Domen går att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Den här domen gäller nuvarande lagstiftning men från 25 maj gäller nya regler. Hur det blir med publiceringen efter det håller vi på att utreda, säger Patrik André.

Kontakt