Skotare på väg ut från hygge.

Kostnaderna för att avverka fortsatte öka under 2021

Nyhet | Statistik - 21 juni 2022

Det blev 2 procent dyrare att föryngringsavverka under 2021, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Kostnaderna har stigit varje år sedan 2017, totalt med 15 procent. Producentprisindex har stigit med 17 procent under samma period.

Sedan 2020 har kostnaderna i genomsnitt för hela landet ökat med:

  • 2 procent till 109 kr per kubikmeter för föryngringsavverkning och transport av virket till bilväg
  • 5 procent till 221 kr per kubikmeter för gallring och transport av virket till bilväg

Kostnaderna för så kallad föryngringsavverkning, där skogsägaren ser till att ny skog kommer upp efter avverkningen, ökade både i norra och södra Sverige under 2021. Störst var ökningen i norra Sverige där kostnaden steg med 4 procent, medan den steg med 1 procent i södra Sverige.

Det är den högsta kostnaden för föryngringsavverkning sedan 2005 då motsvarande kostnad var 110 kr per kubikmeter i löpande priser. 2005 var präglat av höga kostnader efter stormen Gudrun. Mellan 2004 och 2005 ökade kostnaden för föryngringsavverkning med 57 procent i södra Sverige till 124 kr per kubikmeter.

Kostnaden för gallring är den högsta nivån sedan 1996 då Skogsstyrelsen och Skogforsk började göra statistik på avverkningskostnaderna. Gallringskostnaden har sedan 1996 ökat med 45 procent, medan producentprisindex (PPI) för all varuproduktion har ökat med 52 procent under samma period.       

I statistiken finns även uppgifter om kostnad för försvårad föryngringsavverkning i skadad skog. Skadad skog omfattar skog som är skadad av brand, storm, insekter eller svampangrepp. Kostnaden för den försvårade avverkningen var 22 procent högre än för ordinarie föryngringsavverkning under 2021. Det är något lägre än för 2020 då den försvårade avverkningen var 32 procent högre.

Även ökade kostnader för återväxtåtgärder och röjning

Kostnaderna för;

  • hyggesrensning har ökat med 5 procent till 1 600 kr per hektar
  • markberedning har minskat med 2 procent till 2 400 kr per hektar
  • plantering (inklusive plantor) har ökat med 2 procent till 6 040 kr per hektar
  • sådd har ökat med 3 procent till 5 120 kr per hektar
  • röjning har ökat med 2 procent till 2 810 kr per hektar

Tidigare fel i redovisning

I samband med denna publicering har Skogforsk och Skogsstyrelsen gått igenom det historiska dataunderlaget och presenterar en förlängd tidserie tillbaka till 1996, tidigare var startåret 1998. I samband med genomgången upptäcktes två fel i tidigare redovisade skattningar för 1998 och 1999 avseende kostnader för all avverkning i södra Sverige. Kostnaderna var felaktigt angivna till 77 och 79 kr per kubikmeter för 1998 och 1999 men ska vara 99 respektive 97 kr per kubikmeter. Skattningarna har korrigerats vid denna publicering.

Förklaringar

Kostnadsuppgifterna är volym- eller arealvägda och avser löpande (nominella) priser per hektar eller kubikmeter fast massa exklusive topp och bark (m3f ub).

I undersökningen ingår enbart det storskaliga skogsbruket som avser organisationer med ett markinnehav av mer än 16 000 hektar eller som har en årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter m3f ub.

Undersökningen är gjord i samarbete med Skogforsk och ingår i Sveriges officiella statistik.

För jämförelse med annan prisutveckling i ekonomin rekommenderas Producentprisindex (PPI) eller Hemmamarknadsprisindex (HMPI) som Statistiska Centralbyrån publicerar. 

Fler resultat finns i statistikdatabasen.

Kontakt

Kostnad för avverkning i storskaligt skogsbruk

Källa: Skogsstyrelsen och SkogForsk

Logotyp Sveriges officiella statistik

Stormen Gudrun bidrog till höga kostnader 2005.

Kostnader för skogsvårdsåtgärder i storskaligt skogsbruk

Källa: Skogsstyrelsen och SkogForsk

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter