Flygbild över skogslandskap.

Manliga skogsägare äger alltmer

Nyhet | Statistik - 24 maj 2022

Andelen skogsmarksareal hos enskilda skogsägare som är män ökar. Det visar Skogsstyrelsens senaste ägarstatistik. Det är främst manliga skogsägare som bidrar till trenden att stora skogsägare äger alltmer skogsmark. Andelen med manligt ägande ökar på bekostnad av att samägandet minskar.

Ägarklassen Enskilda ägare, som innefattar fysiska personer, dödsbon samt enkla bolag som inte är handelsbolag, äger störst areal produktiv skogsmark, knappt hälften (48 procent) 2021. Det näst största innehavet återfinns i klassen Privatägda aktiebolag (24 procent) följt av Statliga aktiebolag (12 procent) och Staten (8 procent). Övriga privata ägare och Övriga allmänna ägare har 6 respektive 1 procent av deklarerad produktiv skogsmark. Utvecklingen under perioden 1999 till 2021 är relativt stabil och dessa andelar förändras bara lite under perioden.

Medelinnehavet ökar mest bland manliga skogsägare

För Enskilda ägare har arealen i innehav mellan fem och upp till 100 hektar minskat under perioden mellan 1999 och 2021 medan arealen inom innehav större än 100 hektar ökat. I klassen större än 1000 hektar har arealen deklarerad produktiv skogsmark mer än fördubblats mellan åren.

1999 var det deklarerade genomsnittsinnehavet bland fysiska personer (som utgör 99 procent av de enskilda ägarna) 30 hektar medan genomsnittet 2021 är 34 hektar. Medianen, som är det storleksmässigt vanligaste innehavet, har däremot minskat från 13 hektar 1999 till 12 hektar 2021. År 2021 är medianen för män 14 hektar respektive 9 hektar för kvinnor. Under samma år är medelinnehavet för män är ca 40 hektar jämfört med kvinnornas medelinnehav som är ca 25 hektar. Ökningen hos stora skogsägare kan därmed främst tillskrivas männen i och med en kraftigare ökning av medelinnehavet.

Manligt, kvinnligt och gemensamt skogägande

Samägandet hos (fysiska personer) mellan män och kvinnor redovisas i tre olika klasser; Kvinnligt, Manligt och Båda könen, där uppgift om kön finns. I de fall kvinnor och män äger gemensamt (en eller flera) indelas dessa i klassen Båda könen. Dessa äger 3,1 miljoner hektar 2021. 1,6 miljoner hektar ägs av enbart kvinnor (en eller flera gemensamt) i klassen Kvinnligt. Motsvarande indelning görs för män i klassen Manligt, och dessa äger nästan 6,3 miljoner hektar 2021.

Trenden över tid visar att samägande mellan båda könen minskar tydligt medan främst manligt ägande ökar. Även kvinnligt ägande har en ökande trend, dock inte lika tydlig som manligt ägande.

Antal brukningsenheter

En korrigering har gjorts av antal brukningsenheter jämfört med tidigare års publicering. Ett fel i beräkningsrutinen har upptäckts och rättats. Antal brukningsenheter ägda av fysiska personer år 2021 är drygt 232 000 och har minskat sedan 1999 med drygt 13 000. Andelen utboägda brukningsenheter ökade från 22 procent till 26 procent medan andel delvis utboägda brukningsenheter minskade från 9 till 6 procent 2021. Andelen närboägda brukningsenheter under perioden är fortsatt 68 procent vid jämförelse mellan år 1999 och år 2021.

Definitioner

Definitioner gällande ägarklasser, brukningsenheter samt utbo, närbo och delvis utboägande finns under länken fakta om undersökningen nedan.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter