Granlågor i ett område med höga naturvärden.

Miljömålet i skogen nås inte – Skogsstyrelsen föreslår ny affärsmodell

Pressmeddelande - 30 september 2022

Miljömålet för Sveriges skogar kommer inte att nås med dagens åtgärder. Utvecklingen i miljön i skogen är dessutom negativ. Det visar en omfattande utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Samtidigt presenteras nya förslag för att vända trenden, till exempel en helt ny affärsmodell där det ska bli lönsamt för skogsägaren med biologisk mångfald.

– Det görs mycket för miljön som ger positiva effekter i skogen och utan det hade resultatet varit ännu sämre. Men det är oroande och allvarligt att det finns stora problem inom flera miljöområden i skogen. Där hoppas vi nu att de åtgärdsförslag vi lägger fram också genomförs, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

I den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, som Skogsstyrelsen gör vart fjärde år på uppdrag av regeringen, konstateras att miljömålet inte är uppnått och att utvecklingen i miljön är negativ. Flera livsmiljöer och hotade arter minskar samtidigt som kulturlämningar och vattendrag förstörs eller påverkas negativt.

Svårt att återskapa

– Vi förlorar just nu naturvärden som inte går att återskapa under överskådlig framtid. Därför behövs de kraftfulla åtgärder som vi nu lägger fram och det snabbt, säger Camilla Andersson, miljöstrateg vid Skogsstyrelsen och en av rapportförfattarna.

Med de styrmedel och åtgärder som finns på plats i dag kommer miljömålet heller inte att kunna nås till 2030, konstaterar Skogsstyrelsen i rapporten. En förklaring är att det finns starka ekonomiska drivkrafter som styr mot ett produktionsinriktat skogsbruk men svaga eller obefintliga ekonomiska drivkrafter att styra mot andra samhällsvärden. Ett helt nytt förslag från Skogsstyrelsen handlar därför om att öka markägarens valfrihet genom en ny affärsmodell där det ska kunna vara ekonomiskt lönsamt att bevara och utveckla biologisk mångfald.

Förslag på åtgärder

Skogsstyrelsen föreslår en rad åtgärder som måste på plats för att vända utvecklingen, till exempel:

Biologisk mångfald: Regeringen behöver ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett uppdrag att utreda och föreslå ekonomiska styrmedel och åtgärder med syfte att göra skogar med höga naturvärden till en lika naturlig del av marknadsekonomin som skogsprodukter.

Politisk styrning: Skogsstyrelsen ska undersöka möjligheten att göra en hemställan till regeringen om ett förtydligande av dagens motsägelsefulla signaler om hur skogar med höga naturvärden ska hanteras. Till exempel ska skogar med höga naturvärden inte avverkas. Samtidigt ska skogsägarens frivillighet utgöra grunden och äganderätten bör stärkas. Pengarna för att bilda områdesskydd är dessutom otillräckliga.

Finansiering: Regeringen bör avsätta pengar så att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kan intensifiera arbetet med ta fram ett kunskapsunderlag om var det är hög sannolikhet för höga naturvärden i skogen. Det kan fungera stödjande för markägaren i ett tidigt besluts- och planeringsskede.

Rapporten med den fördjupade utvärderingen skickas nu till Naturvårdsverket och är ett av underlagen till den samlade slutrapport som Naturvårdsverket redovisar till regeringen i januari 2023.

Kontakt

Kontakt