Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Ökning av anmäld areal i februari

Nyhet | Statistik - 14 mars 2023

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under februari var 32 procent större än under februari 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var mer än fyra gånger så stor som samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under februari 23 342 hektar, vilket var 32 procent mer än under februari 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 2 993 hektar, vilket kan jämföras med 685 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i februari de senaste fem åren är det en ökning med 23 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en ökning med 35 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar

Sammanlagt ökade arealen i anmälningar och ansökningar i februari med 3 131 hektar (113 procent) i Norra Norrland, med 2 453 hektar (73 procent) i Södra Norrland och med 121 hektar (2 procent) i Götaland. I Svealand minskade däremot arealen med 42 hektar (1 procent), jämfört med februari förra året.

Hittills i år har anmälningarna ökat med 24 procent

Till och med februari har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 24 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med februari 3 295 hektar, vilket kan jämföras med 888 hektar motsvarande period förra året.

I Södra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 47 procent, i Norra Norrland med 24 procent och i Götaland med 13 procent jämfört med årets första två månader 2022. I Svealand har arealen dock minskat med 1 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första två månader de senaste fem åren är ökningen 10 procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen 14 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter