Skylt nyckelbiotop.

"Politiker avgör hur mycket skog som ska skyddas”

Debattinlägg - 19 april 2017

I DN debatt skriver Skogsstyrelsens generaldirektör att "Debatten om skogsskydd är polariserad, vilket visas tydligt av de sju professorernas debattartikel och de följande replikerna. Hur mycket skog som verkligen kan skyddas är ytterst en fråga för politiken att lösa."

Sju professorer menar att mer skog behöver skyddas i nordvästra Sverige. Representanter för Skogsindustrierna och skogsägarföreningar replikerar att mycket redan är skyddat och att skogen har en nyckelroll i klimatarbetet.

Det är bra att debatten nu börjar handla om hur mycket skog som ska skyddas, och inte enbart om Skogsstyrelsens paus för identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Debatten om skogsskydd är polariserad, vilket visas tydligt av de sju professorernas debattartikel och de följande replikerna. Olika debattörer väljer att räkna hur mycket skog som är skyddad på helt olika sätt, vilket gör det svårt att avgöra vilken tolkning som är korrekt.

Regeringen beslutade 2014 om ett etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska skyddas eller på annat sätt bevaras fram till 2020. För att nå målet ska ytterligare 150 000 hektar skogsmark skyddas formellt. Dessutom bör skogsbrukets frivilliga avsättningar öka med ytterligare 200 000 hektar.

Det är utan tvekan så att många skogar i nordvästra Sverige håller höga naturvärden. Alla kommer inte att kunna skyddas inom ramen för de etappmål som regeringen har beslutat om. För att nå det beslutade etappmålet om formellt skydd av skog behöver Skogsstyrelsen avsevärda resursförstärkningar, vilket vi också har framfört i vårt budgetunderlag för kommande år.

I de sju professorernas debattartikel är grundkravet att pausen i identifieringar av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska upphöra omedelbart. Ett argument för det är att "nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt att skydda rödlistade arter". Det är, som jag påpekat vid flera tillfällen i debatten, inte korrekt – nyckelbiotoper är i sig inte en skyddsform.

Pausen i identifiering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska vara slut senast efter sommaren 2018, då samverkansgruppen som ska ta fram nya och utvecklade arbetssätt för att avgränsa höga naturvärden ska rapportera sitt arbete. Om samverkansgruppen blir klar tidigare än så är det utmärkt eftersom arbetet med nya arbetssätt i nordväst då kan komma igång tidigare. Det är förstås tråkigt att företrädare för forskning och ideell naturvård valt att kliva av gruppens arbete, men det är vår avsikt att hålla dörren öppen för deras medverkan, även om de väljer att stå utanför själva gruppen. Deras kompetens och bidrag till arbetet är viktiga.

Skogsstyrelsen kommer under pausen att skärpa tillsynen och öka rådgivningen i samband med avverkningsanmälningar i skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige. Vi har begärt ett extra anslag på 5 miljoner kronor från regeringen för att göra det möjligt.

Skogsstyrelsen kommer torsdag den 20 april att träffa företrädare för skogsbruket i området. Jag förväntar mig att de då presenterar hur de tänker hantera skogar med höga naturvärden under pausen.

Flera debattörer har krävt att alla skogsbiologiska värdekärnor som i dag är oskyddade ska undantas från skogsbruk. Det är en viktig fråga. Men hur mycket skog som verkligen kan skyddas är ytterst en fråga för politiken att lösa.